Abstracts (Kabul:Poster)powered by AbstractAgent
P-001The role of oxidative stress in diabetic cardiomyopathy: An experimental study
Enbiya Aksakal, Nurhan Akaras, Mustafa Kurt, İbrahim Halil Tanboğa, Zekai Halıcı, Fehmi Odabaşoğlu, Eftal Murat Bakırcı, Bünyamin Ünal
P-002Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastalarda Kardiyovasküler Otonom Nöropati ve Serum Asimetrik Dimetil Arjinin Seviyesi Arasındaki İlişki
Mehmet Tekinalp, Mehmet Kayrak, Alpay Arıbaş, Hakan Akıllı, Alparslan Taner, Ali Ünlü
P-003Serum Mast Hücre Triptazı Düzeyleri ile Karotis İntima-Media Kompleksi Kalınlığı Arasındaki İlişki
The Relationship of Serum Mast Cell Tryptase Levels to Carotid Intima-Media Complex Thickness
Aycan Fahri Erkan, Gültekin Günhan Demir, Oya Çağlar, Uğur Erçin, Berkay Ekici, Ayşe Bilgihan, Mehmet Ali Yinanç, Sengül Çehreli, Hasan Fehmi Töre
P-004Gebelikte Dev Sol Ventrikül Psödoanevrizması
Onur Aslan, Burcu Uludağ, Halil Tanrıverdi, Asuman Kaftan
P-005Deterioration of Heart Rate Recovery Index in Patients with Systemic Lupus Erythematosus
Orhan Doğdu, Mikail Yarloğlueş, Mehmet Güngör Kaya, İdris Ardıç, Nilüfer Oğuzhan, Mahmut Akpek, Ömer Şahin, Lütfi Akyol, Şaban Keleşoğlu, Fatih Koç, İbrahim Özdoğru, Abdurrahman Oğuzhan
P-006Burger Hastasında Gözlenen Parçalı Sağ Atriyal Trombüs ve Masif Pulmoner Emboli
Adnan Burak Akçay, İhsan Üstün, Murat Çelik, Nurettin Yeral, Fatih Yalçın, Cumali Gökçe
P-007Yavaş koroner akımlı hastalarda fragmante QRS varlığı
Hale Yılmaz, Tuğba Kemaloğlu, Barış Güngör, Nurten Sayar, Hatice Betül Erer, Mehmet Yılmaz, Dilaver Öz, Nazmiye Çakmak, Recep Öztürk, Osman Bolca
P-008Oldukça Nadir Bir Ortner Sendromu Nedeni: Tekrarlayan Dev Aort Anevrizması
Ferhat Özyurtlu, Mehmet Zihni Bilik, Abdurrahman Tasal, Halit Acet
P-009Akut Koroner Sendrom Hastalarında Serum İleri Oksidasyon Protein Ürünleri ve Malondialdehit Düzeyleri ve Kardiyak Nekroz Belirteçleriyle Korelasyonu
Hayati Yücel, Aycan Fahri Erkan, Uğur Erçin, Şule Korkmaz, Atilla Korkmaz, Ayşe Bilgihan, Hasan Fehmi Töre
P-010Akut anterior miyokard infarktüslü hastalarda P dalga dispersiyonunun reperfüzyonu ve infarkt sorumlu arter açıklığını öngörmedeki değeri
Turgut Karabağ, Sait Mesut Doğan, Mustafa Aydın, Muhammet Raşit Sayın, Naile Eriş Güdül, Abdullah Orhan Demirtaş, Mehmet Ali Çetiner
P-011The urgent needs of board-certified fellowship training for intensive coronary care unit management in cardiology
Hüseyin Altuğ Çakmak, Serkan Aslan, Salih Singan, Rasim Enar
P-012Diyabetik hastalarda asimetrik dimetilarjinin ile otonomik disfonksiyon arasındaki ilişki
Relationship between asymmetric dimethylarginine and autonomic dysfunction in diabetic patients
Ahmet Akyel, Salih Topal, Çağrı Yayla, Mehmet Kadri Akboğa, Asife Şahinarslan, Yusuf Tavil, Şehri Elbeğ, Metin Arslan, Atiye Çengel
P-013Kardiyovasküler hastalığı olmayan romatoid artritli hastalarda EKG’deki fragmente QRS sıklığı ve EKG’de fragmente QRS varlığının hastalık süresi ile ilişkisi
Hasan Kadı, Ahmet İnanır, Köksal Ceyhan, Abdulkadir Habiboğlu, Fatih Koç, Ataç Çelik, Orhan Önalan, Şule Arslan
P-014Mean Platelet Volume As a Predictor For Deep Venous Thrombosis
Habib Çil, Celal Yavuz, Yahya İslamoğlu, Ebru Öntürk Tekbaş, Sinan Demirtaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, Ercan Gündüz, Emre Demir Benli
P-015Mikst Bağ Dokusu Hastalığı İle Birlikte Dev Pulmoner Anevrizma
Mahmut Akpek, İdris Ardıç, Mikail Yarloğlueş, Mehmet Güngör Kaya
P-016Serum GGT düzeyi ile koroner arter kalsifikasyonu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
İnci Aslı Atar, Ömer Çağlar Yılmaz, Kayıhan Akın, Yusuf Selçoki, Okan Er, Beyhan Eryonucu
P-017Tip 2 Diyabet hastalarında düzenli aerobik egzersizin fibrinojen düzeyleri üzerine ektisi
Göksel Güz, İbrahim Altun, Arife Uslu Güz
P-018Akut stresin arteryel sertliğe etkisi
Deniz Elçik, Ali Doğan, Özcan Örsçelik, Said Coşkun, Ömer Şahin, Mehmet Güngör Kaya, Abdurrahman Oğuzhan
P-019Endotel Fonksiyonu Sjögren Sendromunda Bozulmuştur
Endothelial Function is Disturbed in Sjögren Syndrome
Ahmet Akyel, Yusuf Tavil, Çağrı Yayla, Mehmet Engin Tezcan, Arif Kaya, Abdurrahman Tufan, Mehmet Akif Öztürk, Nuri Bülent Boyacı
P-020Bozulmuş glukoz toleranslı ve tip II Diabetes Mellituslu hastalarda Adiponektin, leptin düzeyleri ile sol ventrikül parametreleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Gülten Aydoğdu Taçoy, Murat Turfan, Haci Çiftçi, Ata Bolayır, Nuri Bülent Boyacı, Müjde Aktürk, İlhan Yetkin, Hatice Paşaoğlu, Rıdvan Yalçın, Güliz Erdem, Atiye Çengel
P-021Increased platelet activation in patients with bicuspid aortic valve
Emine Bilen, İbrahim Halil Tanboğa, Mustafa Kurt, Umran Koçak, Hüseyin Ayhan, Tahir Durmaz, Engin Bozkurt
P-022Elevated Plasma Hyaluronan Levels in Secondary Pulmonary Hypertension
Mahmut Akpek, Nihat Kalay, Metin Aytekin, Orhan Doğdu, Mikail Yarloğlueş, İdris Ardıç, Deniz Elçik, Ömer Şahin, Ali Ergin, Abdurrahman Oğuzhan, Mehmet Güngör Kaya
P-023Yıllar sonra Türkiye'de difteri
Ender Örnek, Fatih Öksüz, Çağın Mustafa Üreyen, Sani Namık Murat, Alparslan Kurtul, Adil Hakan Öcek, İbrahim Etem Çelik, Tayyar Cankurt, Sibel Üreyen
P-024Aortic PWV in subject with aortic arch calcification
Serkan Öztürk, Selim Suzi Ayhan, Davut Baltacı, İsmet Durmuş, Ömer Gedikli, Mehmet Yazıcı, Şükrü Çelik
P-025Acute pericarditis; a rare complication of acute pancreatitis mimicking acute st segment elevation myocardial infarction
Barış Buğan, Murat Çelik, Turgay Çelik, Atilla İyisoy, Serdar Fırtına, Sait Demirkol, Uygar Çağdaş Yüksel
P-026Hepatosteatosis and Carotid Intima Media Thickness in Patient with Miyocardial Infarction
Hasan Ali gümrükçüoğlu, Hasan Öztürk, Aytaç Akyol, Şenay Öztürk, Serkan Akdağ
P-027Molecular Characteristics of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Cells, as Beneficial Source for Cardiac Regeneration
Seyd Khalile Frouzan Nia, Fatemeh Pourrajab, Seyd Ahmade Tabatabaee, Mohammadtaghi Sarebanhassanabadi
P-028Lp-PLA2 and early vascular alterations in patients with metabolic syndrome
Natalia Spasova, Elena Kinova, Desislava Somleva, Assen Goudev
P-029İntravenöz amiodaron kullanımı sonrası gelişen siyaladenit
Nuri Köse, Tamer Kırat, Şahin Aydın
P-030Prediyabetik hastalarda erken dönemde inflamasyon ve kardiyak fibrozis belirteçlerinin önemi: İlkin sonuçlar
Mehmet Kayrak, Enes Elvin Gül, Hajrudin Alibaşiç, Turyan Abdulhalikov, Çetin Duman, Aysel Kıyıcı, Hasan Gök
P-031A Case of Isolated Cardiac Cyst Hydatid With Atypical Findings Mimicking Lymphoproliferative Malignancy
Ahmet Yıldız, Cenk Eray Yıldız, Veysel Oktay, Mehmet Serdar Küçükoğlu, Gürkan Çetin
P-032Prolonged coagulopathy related to coumarin rodenticide in a young patient: Superwarfarin poisoning
Servet Altay, Gülsah Cemiloğlu Boz, Şükrü Aksoy, Mahmut Polat, Hüseyin Altuğ Çakmak
P-033Hipoplastik Sağ Koroner Arter ile Koroner Arter Anomalileri Arasındaki İlişki
Hüseyin Uğur Yazıcı, Taner Ulus, Aydın Nadir, Alparslan Birdane, Yüksel Çavuşoğlu, Ömer Göktekin, Bülent Görenek, Ahmet Ünalır, Necmi Ata
P-034ST segment yükselmeli anteriyor miyokard enfarktüsünde başvuru EKG sinde QRS fragmantasyonu olması takip eden dönemde sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ile ilişkilidir
Zeydin Acar, Mustafa Tarık Ağaç, Hakan Erkan, Abdulkadir Kırış, Levent Korkmaz, İhsan Dursun, Musluhittin Emre Erkuş, Şükrü Çelik
P-035İmmün sistemi normal genç bir hastada Epstein-Barr virüsü ile ilişkili perikart tamponadı
Mahmut Akpek, Mikail Yarloğlueş, Süleyman Durmaz, Zeynep Selcen Akpek, Mehmet Güngör Kaya
P-036Nefrektomili Olguda Off-pump CABG Uygulamasıyla Prevantif Yaklaşım
Ali Gürbüz, Ufuk Yetkin, Kazım Ergüneş, Berkan Özpak, Barçın Özcem
P-037Yatarak tedavi gören atriyal fibrilasyon hastalarının özellikleri
Ayşen Helvacı, Murat Çaçan, Evin Bozkur, Gülru Avcı
P-038Long-term life stile modification and anthropometric parameters, blood pressure, physical capacity in patients with abdominal obesity
Aelita Berezina, Olga Belyaeva, Olga Berkovich, Elena Baranova, Eugene Shlyakhto
P-039Aspirin has no effect on platelet size and activation in paroxysmal atrial fibrillation
A. Yücel Çölkesen, Muhammet Bilgi, Hakan Altay, Tansel Erol, Haldun Müderrisoğlu
P-040Sekundum tipi ASD’de tek merkez perkutan kapama sonuçlarımız
Ali Rıza Akyüz, Zeydin Acar, Mustafa Tarık Ağaç, Abdulkadir Kırış, Levent Korkmaz, Tayyar Gökdeniz, Tayfun Uçar, Musluhittin Emre Erkuş, Hüseyin Bektaş, Adem Adar, Şükrü Çelik, Ramazan Akdemir
P-041Gallstones and heart disease: 10-years observational study in patients with cardiovascular disease in Canton Hospital Zenica
Enes Dzemal Abdovic, Asmer Karabeg, Slaven Abdovic, Elmedin Lacic, Velibor Blazevic
P-042Ülkemizdeki kalp-damar hastalıklarının azaltılması ve kardiyovasküler (KV) riskler konusundaki farkındalığın artırılmasını hedefleyen eğitim programının katılımcı kadın popülasyonu üzerindeki etkilerinin incelenmesi- ön sonuçlar
Lale Tokgözoğlu, Saide Aytekin, Dilek Ural, Meral Kayıkçıoğlu, Necla Özer, Atiye Çengel, Sema Güneri, Alev Arat Özkan, Aylin Yıldırır, Leyla Elif Sade, Neşe Çam, Nurgül Keser
P-043Data of Echocardiography in the population of the forced migrants at the age of 20-59, suffering from Arterial hypertension
Elnur Israfilov, Agabaci Musayeva
P-044Karotis ve brakiyal arter intima-mediya kalınlaşması koroner aterosklerotik hasarla ilişkili olabileceği gibi normal koroner anjiyografi olan hastalarda da yüksek kardiyovasküler risk bulunabilir
Carotid and brachial artery intima-media thickness are related to the coronary atherosclerotic burden and may also represent the high cardiovascular risk in patients with normal coronary angiogram
Ömer Şatıroğlu, Sinan Altan Kocaman, Nermin Bayar, Turan Erdoğan, Mehmet Bostan, Filiz Taşçı, Engin Bozkurt
P-045Clinical and economic impact of antithrombotic management patterns in acute coronary syndromes: rationale and design of the EPICOR study
Fatih Sinan Ertaş
P-046Akut ST Yükselmeli Miyokard Enfarktüsünde Primer Anjiyoplasti için Hastane İçi Sonlanım: Tek Merkez Sonuçları
Alparslan Kurtul, Ender Örnek, Ahmet Akyel, Adil Hakan Öcek, Sani Namık Murat, Muhammed Bora Demirçelik, Mustafa Duran, Özlem Aksoy, İbrahim Etem Çelik, Fatih Öksüz
P-047Risk factors for coronary heart disease and their role in the development of heart failure in a population of men 20-59 years old living in Sumgait
Jamila Karimova, Fidan Natiq Gasimova
P-048Metabolik Sendrom’lu Bireylerde Karotis İntima Media Kalınlığı’nın Vücut Kitle İndeksi Gruplarına Göre Dağılımı
Serkan Bulur, Fahri Halit Beşir, Ömer Yazgan, Elif Önder, Hülya Çoşkun, Adem Güngör, Hakan Özhan
P-049A Coronary Anomaly Study In Trakya Region of Turkey
Nasır Sivri, Meryem Aktoz, Kenan Yalta, Fatih Özçelik, Armağan Altun
P-050Inappropriate use of digoxin in elderly patients admitted to outpatient cardiology clinic in a tertiary hospital in Turkey
Murat Biteker, Dursun Duman, Ahmet İlker Tekkeşin, Erkan İlhan, Mehmet Can, Akın Dayan
P-051Beş Yıllık Aile Hekimliği Uygulaması Olan Bir Bölgede Hipertansiyon Sıklığı Ve Kontrolü
Hakan Özhan, Habib Çil, Yasin Türker, Recai Alemdar, Mesut Aydın, Ahmet Kaya, Serkan Ordu, Yusuf Aslantaş, Onur Çağlar, Osman Kayapınar
P-052Normal Range Of Mean Platelet Volume In Healthy Subjects: Insight From A Large Epidemiologic Study
Hakan Özhan, Hilmi Demirin, Yusuf Aslantaş, İsmail Ekinözü, Taner Uçgun, Hayriye Yıldırım, Onur Çağlar, Yasin Türker, Recai Alemdar, Osman Kayapınar
P-053Obez Bireylerde Metabolik Sendrom Varlığının Ortalama Trombosit Hacmi İle İlişkisi
Serkan Bulur, Hilmi Demirin, Habib Çil, Taner Uçgun, Hayriye Yıldırım, Şule Bulur, Gökhan Celbek, Hakan Özhan
P-054Doğu Anadolu bölgesinde doğuştan koroner arter anomalilerinin sıklığının değerlendirilmesi
Aytekin Güven
P-055Metabolik Sendrom’lu Türk Erişkinlerinde Kardiyovasküler Risk Profilinin İncelenmesi
Serkan Bulur, Mesut Aydın, Recai Alemdar, Serkan Ordu, Gökhan Celbek, Ali Kutlucan, Hakan Özhan
P-056Alkol Kullanan Türk Erişkinlerinde Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin İncelenmesi
Serkan Bulur, Fahri Halit Beşir, Hayriye Yıldırım, Yasin Türker, Cengiz Başar, Şule Bulur, Hakan Özhan
P-057Hipertansiyonda İnflamasyon Azalmış Kardiyak Otonomik Fonksiyonlar ile İlişkilidir
Inflammation is Related with Decreased Cardiac Autonomic Functions in Hypertension
Ataç Çelik, Alaettin Avşar, Fatih Koç, Hasan Kadı, Köksal Ceyhan
P-058Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Arteriyel Sertlik ile Enflamasyon Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Ceyhun Yücel, Mesut Demir, Kamil Nas, Miklos Iıılyes, Ferenc Molnar, Esmeray Acartürk
P-059Renal Transplantasyon Hastalarında Sol Ventrikül Diyastolik Disfonksiyonu ile Ofis ve 24 Saatlik Ambulatuar Kan Basınçları Arasındaki İlişki
The Relationship Between Left Ventricular Diastolic Dysfunction and Office and 24 Hour Ambulatory Blood Pressures in Patients with Renal Transplantation
Özlem Kendirlinan Demirkol, Nurhan Seyahi, Barış İkitimur, Sevgi Özcan
P-060RAAS System Activity In Patients With Abdominal Obesity And Hypertension
Elena Bazhenova, Olga Belyaeva, Aelita Berezina, Tatiana Karonova, Tatiana Ivanova, Ekaterina Nikolaichuk, Olga Berkovich, Elena Baranova, Eugene Shlyakhto
P-061Depressive symptoms in a general population: Associations with obesity, inflammation and blood pressure
Yüksel Doğan, Altan Onat, Hasan Kaya, Erkan Ayhan, Gülay Can
P-062Hipertansiyonlu hastalarda mikroalbüminüri tayini, karotis arter ultrasonografisi ve ekokardiyografinin kardioyovasküler risk değerlendirilmesine etkisi
Aygül Çevik, Kadriye Orta Kılıçkesmez, Mehmet Serdar Küçükoğlu, Vedat Sansoy
P-063Genç Prehipertansif Hastalarda Diyastolik Fonksiyonların Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi
Uygar Çağdaş Yüksel, Turgay Çelik, Atilla İyisoy, Murat Çelik, Barış Buğan, Serdar Fırtına, Yalçın Gökoğlan, Sait Demirkol, Selim Kılıç, Halil Yaman, Erkan Yıldırım
P-064Hipertansif Bireylerde Uç Organ Hasarını Belirlemede Ortalama Trombosit Hacmi’nin Yeri
Serkan Bulur, Halil İbrahim Önder, İsmail Ekinözü, Yusuf Aslantaş, Ali Çağrı Kılıç, Sübhan Yalçın, Hakan Özhan
P-065Genç Prehipertansif Hastalarda Bozulmuş Diyastolik Fonksiyonlarla Serum İnflamasyon Belirteçleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Uygar Çağdaş Yüksel, Turgay Çelik, Atilla İyisoy, Murat Çelik, Barış Buğan, Serdar Fırtına, Sait Demirkol, Sinan İşcen, Selim Kılıç, Halil Yaman, Erkan Yıldırım
P-066Düşük riskli hipertansif hastalarda beta bloker kullanımının efor testi kan basıncı cevabına etkisi
Alparslan Birdane, Hande Özduman, Taner Ulus, Hüseyin Uğur Yazıcı, Yüksel Çavuşoğlu, Bülent Görenek, Ahmet Ünalır, Necmi Ata
P-067Serum Paratiroid Hormon Seviyeleri Diyastolik Kalp Yetmezliği ve Böbrek Fonksiyonu Normal Olan Hastalarda Sol ventrikül Kitle İndeksi ile koreledir
Serum parathyroid hormone levels correlated with left ventricle hypertrophy in patients with diastolic heart failure and normal kidney function
Hakan Altay, Muhammet Bilgi, Tansel Erol, A. Yücel Çölkesen, Mehmet Birhan Yılmaz, Haldun Müderrisoğlu
P-068Comparative study of pulmonary perfusion in patients with nephrolithiac complicated by chronic pyelonephritis with accompanying arterial hypertension
Azada Abbas Huseynova, Fidan Natiq Gasimova
P-069Non-dipper hipertansiyon ve eritrosit dağılım genişliği arasındaki ilişki
Lütfü Bekar, Turgay Burucu, Hakan Kilci, İbrahim Damar, Orhan Önalan
P-070Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Arteriyel Sertlik İle Diyastolik Fonksiyon Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Ceyhun Yücel, Mesut Demir, Kamil Nas, Miklos Iıılyes, Ferenc Molnar, Esmeray Acartürk
P-071Transthoracic epicardial ablation in the treatment of resistant accessory pathway
Hasan Kutsi Kabul, Barış Buğan, Murat Çelik, Nusret Açıkgöz, Basri Amasyalı, Turgay Çelik, Atilla İyisoy, Cem Barçın, Hürkan Kurşaklıoğlu, Sedat Köse
P-072Isolating the Pulmonary Veins as First-Line Therapy in Patients with Lone Paroxysmal Atrial Fibrillation using the Cryoballon
Fatih Bayrak, Mehdi Namdar, Gian Battista Chierchia, Sjoerd Westra, Antonio Sorgente, Mark La Meir, Jayakeerthi Y. Rao, Danilo Ricciardi, Carlo De Asmundis, Andrea Sarkozy, Pedro Brugada
P-073Sol atriyal apendiksten köken alan atriyal taşikardi nadir olup kesintisiz (incessant) özelliktedir ve daha genç hastalarda görülür
Hasan Kutsi Kabul, Mevlüt Koç, Nihat Şen, Uğur Küçük, Basri Amasyalı, Cem Barçın, Hürkan Kurşaklıoğlu, Sedat Köse
P-074Anteroseptal yerleşimli aksesuar yolun nonkoroner aortik kuspisten radyofrekans ablasyonu
Fethi Kılıçaslan, Ömer Uz, Mehmet Uzun, Alptuğ Tokatlı, Zafer Işılak, Bekir Sıtkı Cebeci
P-075The Influence of the Duration of Mobile Phone Use on Heart Rate Variability Parameters in Healthy Individuals
Berkay Ekici, Esra Fırat
P-076Atrioventriküler Nodal Reentran Taşikardilerde (AVNRT) Uzun Ven Kılıfınının Kullanımı
Mustafa Ferzeyn Yavuzkır, Necati Dağlı, Mehmet Akbulut, Ilgın Karaca
P-077Aberasyonun taşikardi siklus uzunluğuna olan etkisinin aksesuar yolun tespitindeki önemi: bir olgu sunumu
Barış Buğan, Hasan Kutsi Kabul, Yalçın Gökoğlan, Basri Amasyalı, Hürkan Kurşaklıoğlu, Sedat Köse
P-078Brugada-like electrocardiography pattern induced by adrenal crisis
Mehmet Doğan, Ahmet Göktuğ Ertem, Sadık Açıkel, Uğur Arslantaş, Mehmet Aytürk, Harun Kılıç, Ekrem Yeter
P-079Assessment of atrial electromechanical time intervals in patients with obstructive sleep apnea
Mustafa Serkan Karakaş, Sinan Cemgil Özbek, Refik Emre Altekin, Atakan Yanıkoğlu, Hüseyin Yılmaz, İbrahim Demir, Necmi Değer, Ali Selim Yalçınkaya
P-080Tiroid Hormon Eksikliği Olan Hastalarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Kalp Hızı Değişkenliği ve Kalp Hızı Türbülansı
Heart Rate Variability and Heart Rate Turbulence in Hypothyroidism Before and After Treatment
Ataç Çelik, Pelin Aytan, Hüseyin Dursun, Fatih Koç, Kerem Özbek, Mustafa Sağcan, Hasan Kadı, Köksal Ceyhan, Orhan Önalan, Ersel Onrat
P-081Noninvasive Surface Cardiac Mapping For Topical Diagnosis Of Ventricular Arrhythmias
Michail Chmelevsky, Dmitry Lebedev, Tatjana Treshkur, Stepan Zubarev, Evgeny Shlyakhto
P-082Vitamin D Eksikliğinin Non-valvüler Atriyal Fibrilasyon Üzerine Etkisi
Umut Uyan, Mehmet Demir, Gökhan Özmen, Tufan Günay, Serdar Keçeoğlu, Kübra Doğanay, Mehmet Melek
P-083Association Between Neutrophil/Lymphocyte Ratio and Recurrence of Atrial Fibrillation after Successful Electrical Cardioversion
Mehmet Kayrak, Enes Elvin Gül, Kenan Demir, Çetin Duman, Hajrudin Alibaşiç, Hakan Akıllı, Alpay Arıbaş, Kurtuluş Özdemir, Hasan Gök
P-084İskemik olmayan dilate kardiyomyopatili hastalarda atriyal elekromekanik gecikme fonksiyonel kapasite ve inflamasyon ile ilişkilidir
Meltem Refiker Ege, Burcu Demirkan, Ümit Güray, Yeşim Güray, Omaç Tüfekçioğlu, Halil Lütfü Kısacık
P-085Sleep Quality in Patients With Atrial Fibrillation
Mehmet Kayrak, Enes Elvin Gül, Hajrudin Alibaşiç, Turyan Abdulhalikov, Mehmet Gündüz, Alpay Arıbaş, Mehmet Yazıcı, Kurtuluş Özdemir
P-086Diyabetik Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Hba1c ve Tgf-beta-1 Düzeylerinin Başarılı Kardiyoversiyon Sonrası Rekürrens Üzerine Etkisi
Çetin Duman, Zeynettin Kaya, Mehmet Kayrak, Aysel Kıyıcı, Hasan Gök, Hakan Akıllı
P-087Akut iskemik inme ile başvuran hastalarda P-dalga dispersiyonunun olası öngördürücü değerinin incelenmesi
Evaluation of potential predictive value of P-wave dispersion for predicting paroxysmal atrial fibrillation in patients with acute ischemic stroke
Umuttan Doğan, Ebru Apaydın Doğan, Mehmet Tekinalp, Osman Serhat Tokgöz, Alpay Arıbaş, Hakan Akıllı, Kurtuluş Özdemir, Hasan Gök, Betigül Yürüten
P-088The association between myocardial Iron Load and Ventricular Repolarization Parameters in Asymptomatic Beta-Thalassemia Patients
Mehmet Kayrak, Enes Elvin Gül, Kadir Acar, Turyan Abdulhalikov, Orhan Özbek, Zeynettin Kaya
P-089Vareniclinin sigara içenlerde ve içmeyenlerde kalp hızı değişkenliği üzerine etkisi
The effect of varenicline on heart rate variability in healty smokers and nonsmokers
Hasan Arı, Nuran Celiloğlu, Nadir Emlek, Selvi Coşar, Kübra Doğanay, Tahsin Bozat
P-090Vasovagal Senkoplu Hastaların Tedavisinde Ortostatik Eğitimin Rolü
Mücahit Tüfenk, Mehmet Kanadaşı, Ali Deniz, Şerafettin Demir, Ceyhun Yücel, Mesut Demir, Ayhan Usal
P-091Which is the safest drug that used for immunsupression in patients with renal transplantation?
Kahraman Cosansu, Hüseyin Altuğ Çakmak, Maaddin Aivazov, Günay Can, Bilgehan Karadağ, Vural Ali Vural, Nurhan Seyahi
P-092Evaluation of autonomic nervous system function in patients with right ventricular outflow tract arrhythmia
Halil Ekren, Ayşen Ağaçdiken, Umut Çelikyurt, Ahmet Vural, Dilek Ural
P-093QTc Prolongation and torsade de pointes Ventricular Tachycardia in a Small Dose Voriconazole Therapy
Mehmet Ali Elbey, Habib Çil, Ebru Öntürk Tekbaş, Yahya İslamoğlu
P-094Behçet hastalarında atrial ileti sürelerinin noninvaziv yöntemlerle incelenmesi
Turgut Karabağ, Mustafa Aydın, Sait Mesut Doğan, Rafet Koca, Muhammet Raşit Sayın, Naile Eriş Güdül, Abdullah Orhan Demirtaş, Burcu Akıncı
P-095Altın çilek meyve ekstrakt hapı kullanımından kaynaklanan ventriküler taşikardi olgusu
A case of ventricular tachycardia resulting from used of golden berry fruit extract pills
Hakkı Şimşek, Adnan Doğan, Mesut İşlek, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Musa Şahin
P-096Hipotiroidi hastalarında sol atrial ileti sürelerinin doku Doppler ekokardiyografi ve P dalga dispersiyonu ile incelenmesi
Turgut Karabağ, Sait Mesut Doğan, Mustafa Aydın, Muhammet Raşit Sayın, Cem Çil, Oğuzhan Çelik, Nesimi Yavuz
P-097Alterations in QTc and PR intervals in renal transplant patients receiving immunosuppressive drugs
Kahraman Cosansu, Hüseyin Altuğ Çakmak, Maaddin Aivazov, Bilgehan Karadağ, Günay Can, Vural Ali Vural, Nurhan Seyahi
P-098The Value of Gamma Glutamyl Transpeptidase in Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting
İbrahim Susam, Yalın Tolga Yaylalı, Münevver Dereli, Mustafa Saçar
P-099Ramadan Fasting And Heart Rate Variability
Mehmet Cansel, Julide Yağmur, Necip Ermiş, Nusret Açıkgöz, Hasan Pekdemir, Hakan Taşolar, Ferhat Eyyüpkoca, Ramazan Özdemir
P-100Tersiyer bir merkezde yapılan pacemaker revizyonu işlemlerinin değerlendirilmesi
Uğur Kocabaş, Hamza Duygu, Nihan Kahya Eren, Zehra İlke Akyıldız, Oktay Şenöz, Rida Berilgen, Barış Düzel, Ali Hikmet Kırdök, Sefa Nuri Akdemir, Cem Nazlı, Asım Oktay Ergene
P-101Frenik sinir stimulasyonuna neden olan koroner sinüs leadinin femoral yoldan repozisyonu
Fethi Kılıçaslan, Ömer Uz, Alptuğ Tokatlı, Zafer Işılak, Mehmet Uzun, Bekir Yılmaz Cingözbay, Bekir Sıtkı Cebeci
P-102Kardiyak resenkronizasyon tedavisinin defibrilasyon eşiğine olan etkisi
Yıldırım Kartal, Can Hasdemir, Oğuz Yavuzgil, Levent Hürkan Can
P-103Atrioventricular block in patients with thyroid dysfunction: Prognosis after treatment with the hormone supplementation or the antithyroid medication
Damirbek Osmonov, Kazım Serhan Özcan, İzzet Erdinler, Ersin Yıldırım, Servet Altay, Ceyhan Türkkan, Hakan Hasdemir, Nazmiye Çakmak, Ahmet Taha Alper, Seçkin Satılmış, Kadir Gürkan
P-104Kardiyak cerrahi öyküsü kalıcı kalp pili takılmasına bağlı komplikasyon sıklığını arttırmaktadır
The history of cardiac operation increases the risk of complication due to the pacemaker implantation
Damirbek Osmonov, Ceyhan Türkkan, Kazım Serhan Özcan, Ersin Yıldırım, Servet Altay, İzzet Erdinler, Hakan Hasdemir, Nazmiye Çakmak, Ahmet Taha Alper, Kadir Gürkan
P-105Epikardiyal kalp pili takılması: Sıklığı, endikasyonları ve güvenirliği
Damirbek Osmonov, Kazım Serhan Özcan, Servet Altay, Ceyhan Türkkan, Ersin Yıldırım, İzzet Erdinler, Hakan Hasdemir, Yiğit Çanga, Nazmiye Çakmak, Ahmet Taha Alper, Kadir Gürkan
P-106Alzheimer’li hastalara kalıcı kalp pili takmak güvenli mi?
Kazım Serhan Özcan, Damirbek Osmonov, Ersin Yıldırım, Ceyhan Türkkan, Servet Altay, Yiğit Çanga, İzzet Erdinler, Ahmet Taha Alper, Nazmiye Çakmak, Kadir Gürkan
P-107Lead ayrışması: Mutlaka tekrar işlem gerektiren kalp pili komplikasyonu
Damirbek Osmonov, Servet Altay, Ceyhan Türkkan, Kazım Serhan Özcan, Ersin Yıldırım, İzzet Erdinler, Ahmet Taha Alper, Nazmiye Çakmak, Kadir Gürkan
P-108Sağ ventrikül apikal pacing ile ortaya çıkan ventriküler aktivasyon sekansı değişikliğinin, her iki ventrikülün sistolik ve diyastolik fonksiyonları üzerine olan akut etkisinin ekokardiyografi ve radyonüklid ventrikülografi ile değerlendirilmesi
The evolution of the acute effect of ventricular activation sequence change induced by right ventricular apical pacing on the systolic and diastolic functions of the right and the left ventricle by echocardiography and radionuclide ventriculography
Salih Topal, Mesut Başara, Sadık Kadri Açıkgöz, Ahmet Akyel, Mustafa Ünlü, H. Murat Özdemir
P-109Pericoronary fat thickness is associated with coronary artery calcium in patients with coronary artery disease
Ömer Uz, Ali Kemal Sivrioğlu, Mehmet Mustafa Can, Fethi Kılıçaslan, Zafer Işılak, Mehmet İncedayı, Alptuğ Tokatlı, Ersin Öztürk, Ömer Yiğiner, Bekir Sıtkı Cebeci
P-110Tako-Tsubo Sendromu ve MVP Birlikteliği
Abdi Sağcan, Cevat Şekuri, Mustafa Murat Tümüklü, Zülfikar Danaoğlu
P-111Arka yaprakçık korumalı mekanik mitral kapak replasmanının yol açtığı obstrüktif komplikasyon:2 olgu örneği
Uğur Coşkun, Onur Baydar, Cem Bostan, Ahmet Yıldız, Kadriye Orta Kılıçkesmez, Murat Başkurt, Cenk Eray Yıldız, Alev Arat Özkan, Aziz Tevfik Gürmen, Mehmet Serdar Küçükoğlu
P-112Olağandışı Bir Psödokardiyomegali Olgusu: Aşırı Kalın Parakardiyal Yağ Dokusu
Ferhat Özyurtlu, Halit Acet, Mehmet Zihni Bilik, Abdurrahman Tasal
P-113Behçet Hastalarında Endotel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Selen Yurdakul, Vefa Aslı Erdemir, Yelda Tayyareci, Özlem Yıldırımtürk, Kadriye Memiç, Mehmet Salih Gürel, Saide Aytekin
P-114Relationship between leukocyte and subtype counts and slow coronary flow phenomenon
Aytun Çanga, Sinan Altan Kocaman, Gökhan Keskin, Mustafa Çetin, Mustafa Çetin, Yüksel Çiçek, Mehmet Bostan
P-115Hepatoselüler karsinomlu bir hastada sağ atriyumu tamamen dolduran metastatik kitlenin asemptomatik seyri
Taner Ulus, Alparslan Birdane, Hüseyin Uğur Yazıcı, Bülent Yıldız, Emine Dündar, Bülent Tünerir
P-116Koroner anjiyografi sırasında ventriküler taşikardi gelişen safen greft ile koroner sinüs arasında fistül olgusu
Turgut Karabağ, Sait Mesut Doğan, Mustafa Aydın, Muhammet Raşit Sayın, Naile Eriş Güdül
P-117Mitral Darlık ve Sol Atriyal Trombüs Birlikteliğinde İnfektif Endokardit Vakası
Serkan Akdağ, Mehmet Yaman, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Dolunay Odabaşı, Mustafa Tuncer
P-118Geçici iskemik atak ile başvuran olguda nadir bir konjenital kardiyak malformasyon:İzole sol ventrikül divertikülü
Emir Karaçağlar, Tansel Erol, Haldun Müderrisoğlu
P-119Cavernous hemangioma of the right atrium: A unique case of complete atrioventricular block
Osman Turak, Fırat Özcan, Ahmet İşleyen, Fatma Nurcan Başar, Kumral Çağlı, Anıl Özen, Cemal Levent Birincioğlu, Sarper Ökten, Serkan Topaloğlu
P-120Pericardial cyst at unusual localization
Barış Buğan, Turgay Çelik, Serdar Fırtına, Murat Çelik, Emre Yalçınkaya, Atilla İyisoy
P-121Image in Cardiology: An Interesting Case of a Patient with Myocardial Infarction and Muscle Injury Following Electrical Shock
Gökhan Ertaş, Ahmet Seçkin Çetinkaya, Ilker Çoşkun
P-122Özafagusa Uygulanan Stentin Sol Atriyuma Basısı
Serkan Akdağ, Mehmet Yaman, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Musa Şahin, Hakkı Şimşek
P-123Sağlıklı Gönüllülerde Postural Manevralarla Elde Edilen Preload Değişikliklerinin Triküspit Annüler Düzlem Sistolik Hareketine Etkisi
The Effect of Postural Preload Changes on Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion in Healthy Volunteers
Cansın Tulunay Kaya, Mustafa Kılıçkap, Hacı Ali Kürklü, Naciye Özbek, Çiğdem Koca, Volkan Kozluca, Kerim Esenboğa, Çetin Erol
P-124Quadricuspid Aortic Valve Associated With Persistent Left Superior Vena Cava and Right Ventricular Noncompaction Cardiomyophaty
Mehmet Doğan, Hüseyin Bağbancı, Sadık Açıkel, Uğur Arslantaş, Ahmet Göktuğ Ertem, Aysel Türkvatan, Harun Kılıç, Ekrem Yeter
P-125Incidentally Diagnosed Mitral-aortic Intervalvuler Fibrosa Pseudoaneurysm
Mehmet Doğan, Mustafa Gökhan Vural, Sadık Açıkel, Uğur Arslantaş, Ahmet Göktuğ Ertem, Aysel Türkvatan, Harun Kılıç, Ekrem Yeter
P-126A Rare Complication of Constrictive Pericarditis; Huge Right Ventricular Aneurysm
İbrahim Faruk Aktürk, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Ertürk, Fatih Uzun, Mehmet Gül, Hale Ünal Aksu, Özgür Sürgit, Tuğba Selçuk
P-127Nadir bir anomali: Genç ve asemptomatik bir hastada cerrahi gerektirmeyen Kor triatriatum sinister
Gülten Aydoğdu Taçoy, Emrullah Kızıltunç, Tolga Kunak, Erkan İriz, Nuri Bülent Boyacı, Rıdvan Yalçın, Atiye Çengel
P-128Kawasaki Sendromunun Geç Etkisi: Koroner Anevrizma Sebebiyle 17 Yaşında İki Damar By Pass Operasyonu
Servet Altay, Hatice Betül Erer, Ayça Türer, Mehmet Bozbay, Mehmet Eren
P-129Effects of Lowering Dialysate Sodium on Carotid Intima Media Thickness and Flow-mediated Dilatation in Patients with Chronic Kidney Disease
Hasan Ali gümrükçüoğlu, Elif Arı, Aytaç Akyol, Serkan Akdağ, Yılmaz Güneş, Mustafa Tuncer
P-130Aksesuar sol koroner arterle birlikte sağ sinüs valsalva çıkışlı sol koroner arter
Deniz Demirci, Duygu Ersan Demirci, Cevdet Dönmez, Erkan İlhan, Nihat Özer, Sinan Şahin
P-131Postoperatif gelişen VCS sendromunun transkateter tedavisi
Osman Başpınar, Ahmet İrdem, Metin Kılınç
P-132Postoperatif Fallot tetralojisinde parsiyal pulmoner venöz dönüş anomalisinin transkateter tedavisi
Osman Başpınar, Ahmet İrdem, Metin Kılınç
P-133Transkateter pulmoner ve subklavyen çalma fenomeninin tedavisi
Osman Başpınar, Metin Kılınç, Ahmet İrdem, Mehmet Keskin
P-134Fonksiyonel Pulmoner Atrezili Ebstein Anomalisinde Alternatif Palyatif Tedavi: Duktusa Koroner Stent Yerleştirilmesi
Utku Arman Örün, Özben Ceylan, Senem Özgür, Vehbi Doğan, Mahmut Keskin, Filiz Şenocak, Selmin Karademir
P-135Serum gama-glutamil transferaz aktivitesi kararlı anjina pektorisli hastalarda koroner arter hastalığının ciddiyeti ile ilişkilidir
Serum gamma-glutamyltransferase activity is related to severity of coronary artery disease in patients with stable angina pectoris
Burcu Demirkan, Ümit Güray, Yeşim Güray, Adnan Karan, Mine Durukan, Kazım Başer, Mehmet Birhan Yılmaz, Halil Lütfü Kısacık
P-136The Effect of Ramadan Fasting on Circadian Variation of Turkish Patients with Acute Myocardial Infarction
Yasin Türker, Mesut Aydın, Yusuf Aslantaş, Mehmet Özaydın, Bayram Ali Uysal, Hakan Özhan, Serkan Bulur, İsmail Erden, Enver Sinan Albayrak
P-137Elevated Plasma Asymmetric Dimethylarginine level in Acute Myocardial Infarction patients as a Predictor of Poor Prognosis and Angiographic Impaired Reperfusion
Nihat Şen, Mehmet Fatih Özlü, Selçuk Kanat, Osman Turak, Erdoğan Sökmen, Fırat Özcan, Orhan Maden, Ahmet Duran Demir
P-138Dysfunctions of cardiac vegetative regulation in postinfarction cardiosclerosis and criteria for their improvement
Irena Stanislavovna Karpova, Nicolay Andreevich Manak, Svetlana Alexandrovna Matskevich, Svetlana Pavlovna Solovey
P-139Relationship of fragmented QRS complex with inadequate coronary collaterals in patients with chronic total occlusion
Turan Erdoğan, Ömer Şatıroğlu, Sinan Altan Kocaman, Mustafa Çetin, Aytun Çanga, Yüksel Çiçek, Ahmet Temiz, Zakir Karadağ, Yavuz Uğurlu, Emre Durakoğlugil, Mehmet Bostan
P-140Yavaş Koroner Akım Saptanan Hastalarda Trombin İle Aktive Edilebilen Fibrinolizis İnhibitörünün Rolü
The Role Of Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor In Slow Coronary Flow
Makbule Nur Yıldırım, Yusuf Selçoki, Sema Uysal, Alper Buğra Nacar, Beyhan Eryonucu
P-141Comparision of inflammatory biomarkers for detection of coronary stenosis in patients with stable coronary artery disease
Mehmet Bostan, Hüseyin Avni Uydu, Adnan Yılmaz, Adem Demir, Mehtap Atak, Ömer Şatıroğlu, Ahmet Temiz, Yüksel Çiçek, Turan Erdoğan, Mustafa Çetin, Aytun Çanga
P-142ST Yükselmeli Miyokart Enfarktüs için Primer Anjiyoplasti Uygulanan ve Başvuruda Anemik Olan Hastalarda Hastane içi ve Uzun Dönem Klinik Sonuçlar
Patients With Anemia on Admission who have Undergone Primary Angioplasty for ST Elevation Myocardial İnfarction: In Hospital and Long-term Clinical Outcomes
Erkan Ayhan, Fatih Ayçiçek, Hüseyin Uyarel, Gökhan Çiçek, Mehmet Ergelen, Turgay Işık, Damirbek Osmonov, Tuna Tezel
P-143Stabil koroner arter hastalarında Gensini skoru ike belirlenen koroner arter hastalığının ciddiyeti ile serum neopterin seviyelerinin ilişkisi
Can Özbek, İbrahim Baran, Tunay Şentürk, Aysel Aydın Kaderli, Bülent Özdemir, Sümeyye Güllülü, Ali Aydınlar
P-144Normotansif TipII Diyabetes Mellituslu hastalarda serum asimetrik dimetil arjinin seviyelerinin subjektif uyku kalitesi ile ilişkisi
Mehmet Kayrak, Mehmet Tekinalp, Hajrudin Alibaşiç, Alpay Arıbaş, Hakan Akıllı, Serkan Yıldırım, Alparslan Taner, Ali Ünlü
P-145ST elevasyonlu miyokard enfarktüslü hastalarda median aktive protein C ve median sEPCR düzeyleri ile klinik ve anjiografik parametreler arasındaki ilişki
Ali Cevat Tanalp, Vecih Oduncu, Ayhan Erkol, Cihan Dündar, Olcay Özveren, Alper Canbay, Hakan Eraslan, Cevat Kırma
P-146Asetil Salisilik asit ve Klopidogrele karşı trombosit yanıtında zamana bağımlı olarak azalma:Antitrombosit tedaviye hasta uyumunun etkileri
Nertila Poçi, Tuğba Aktemur, Necla Kırca, Halil İbrahim Tanboğa, Mehmet Mustafa Can, Ceren Hacer Tokgöz, Cihangir Kaymaz
P-147Miyokardiyal iskemi tayininde egzersiz stres testinde rutin dışı iki parametrenin değeri; p dalga süresi değişkenliği ve kalp hızı toparlanma oranı
İlhan Koyuncu, Ebru Özpelit, Özhan Özdoğan, Hakan Caybarlı, Yalçın Özkurt, Daimi Kaya, Ömer Kozan
P-148Genç yaştaki akut koroner sendrom hastalarında glikoprotein 1b alfa kozak polimorfizmi
Glycoprotein Ib alpha Kozak Polymorphism in patients presenting with early-onset acute coronary syndrome
Ebru Gölcük, İbrahim Altun, Cansu Selcan Akdeniz, Senem Tekeoğlu, Göksel Güz, Kıvanç Yalın, Erhan Teker, Murat Sezer, Başak Teker, Veysel Sabri Hancer, Reyhan Diz Küçükkaya, Aytaç Öncül
P-149Yavaş Koroner Akım Fenomeni ve İnsülin Direnci
Slow Coronary Flow Phenomenon and Insulin Resistance
Habil Yücel, Abdullah Doğan, Salaheddin Akçay, Mehmet Özaydın, Doğan Erdoğan, Ercan Varol, Fatih Aksoy
P-150Koroner arter hastalıklı hastalarda anjiyotensin-konverting enzim I/D polimorfizmi ve koroner kollateral dolaşım arasındaki ilişki
Köksal Ceyhan, Hasan Kadı, Turgay Burucu, Erkan Söğüt, Ataç Çelik, Fatih Koç, Orhan Önalan, Şemsettin Şahin
P-151Microcirculatory blood flow state in patients with stable angina and diabetes melittus type 2 induced by beta-adrenoblocker therapy
Sviatlana Pavlovna Solovey, Svetlana Alexandrovna Matskevich, Irena Stanislavovna Karpova
P-152Uzun süreli tip II diyabetes mellituslu hastalarda karotis intima-media kalınlığının serum adiponektin seviyesi ile ilişkisi
Emre Erkal, Göksel Kahraman, Tayfun Şahin, Dilek Ural, Teoman Kılıç, Ulaş Bildirici
P-153The Relationship Between Chronic Kidney Disease and SYNTAX Score
Uğur Coşkun, Kadriye Orta Kılıçkesmez, Okay Abacı, Cüneyt Koçaş, Cem Bostan, Ahmet Yıldız, Murat Başkurt, Alev Arat, Murat Ersanlı, Aziz Tevfik Gürmen
P-154Koroner Arter Hastalarında Oksidatif stres ve Koroner Anjiografi parametrelerinin korelasyonu
Utku Kütük, Aycan Fahri Erkan, Uğur Erçin, Berkay Ekici, Gültekin Günhan Demir, Ayşe Bilgihan, Sengül Çehreli, Hasan Fehmi Töre
P-155Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Obezite Sıklığı ve Obezitenin Kardiyovasküler Risk Faktörleri ile İlişkisi
The frequency of obesity and its relationship with cardiovasculary risk factors in the patients with acute myocardial infarction
Hüseyin Uğur Yazıcı, Fatih Poyraz, Mehmet Akif Vatankulu, Murat Turfan, Murat Tulmaç, Vedat Şimşek, Fatma Hizal, Nazif Aygül, İbrahim Özdoğru, Adnan Abacı
P-156The Association Of Serum Uric Acid Levels On Coronary Flow In Patients With Stemi Undergoing Primary Pci
Mahmut Akpek, Mehmet Güngör Kaya, Hüseyin Uyarel, Mikail Yarloğlueş, Nihat Kalay, Özgür Günebakmaz, Orhan Doğdu, İdris Ardıç, Deniz Elçik, Ömer Şahin, Abdurrahman Oğuzhan, Ali Ergin, Charles M. Gibson
P-157Koroner Arter Hastalağı ciddiyeti ve Oksidatif stres parametrelerinin korelasyonu
Utku Kütük, Aycan Fahri Erkan, Uğur Erçin, Berkay Ekici, Gültekin Günhan Demir, Ayşe Bilgihan, Sengül Çehreli, Hasan Fehmi Töre
P-158Increased serum bilirubin level is related to good collateral development in patients with chronic total coronary occlusion (CTO)
Turan Erdoğan, Yüksel Çiçek, Sinan Altan Kocaman, Aytun Çanga, Mustafa Çetin, Ömer Şatıroğlu, Ahmet Temiz, Elif Ergül, İsmail Şahin, Mehmet Bostan
P-159Koroner Arter Anomalilerinde Aterosklerotik Lezyonların Varlığı, Dağılımı ve Tedavi Metodları
Presence, Distribution and Treatment of Atherosclerotic Lesions in Anomalous Coronary Arteries
Serkan Yüksel, Göksel Dağaşan, Murat Meriç, Korhan Soylu, Halit Zengin, Okan Gülel, Sabri Demircan, Özcan Yılmaz, Mahmut Şahin
P-160ST-elevasyonlu akut miyokard infarktüslü ve stabil angina pektorisli hastalarda sEPCR ve aktive protein C seviyeleri arasındaki ilişki
Ali Cevat Tanalp, Vecih Oduncu, Ayhan Erkol, Cihan Dündar, Olcay Özveren, Alper Canbay, Hakan Eraslan, Cevat Kırma
P-161Relationship between cardiac syndrome X and erectile dsyfunction
Uğur küçük, Şevket Balta, Sait Demirkol, Turgay Çelik, Atilla İyisoy
P-162The assessment of the relationship between plasma apelin levels and lipid parameters in acute coronary syndrome
Kahraman Cosansu, Hüseyin Altuğ Çakmak, Mine Kucur, Günay Can, Vural Ali Vural, Lale Koldaş
P-163Acute Myocardial İnfarction Due to a Large Coronary Aneursym in Behcet Disease
Ali Doğan, Ahmet Çelik, Serap Doğan, Özcan Örsçelik, Kutay Taşdemir, İbrahim Özdoğru, Namık Kemal Eryol
P-164Bir üniversite hastanesi kardiyoloji kliniğinde akut koroner sendrom tanısı ile tedavi edilen olguların hastane içi ve uzun dönem mortalite değerlerlendirmesi
Bahadır Alan, Meral Kayıkçıoğlu, Yeşim Alan, Levent Hürkan Can, Oğuz Yavuzgil, Serdar Payzin, Cemil Gürgün, Hakan Kültürsay
P-165Erkeklerde Serum Ürik Asit Düzeyi ile Koroner Arter Hastalığı Varlığı ve Yaygınlığı Arasındaki İlişki
Hakan Akıllı, Alpay Arıbaş, Mehmet Kayrak, Umuttan Doğan, Gökhan Altunbaş, Ahmet Özgür Başarır, Hasan Gök
P-166Association of main platelet volume and development of coronary collaterales
Mustafa Duran, Mehmet Akif Vatankulu, Murat Turfan, Sani Namık Murat, Ender Örnek, Mehmet Güngör Kaya, Nihat Kalay, Mehmet Tuğrul İnanç, Ahmet Arif Yalçın, Ramazan Topsakal
P-167The Relationship Between Severity of the Coronary Heart Disease and Audiological Assesment
Aycan Fahri Erkan, Güçlü Kaan Beriat, Berkay Ekici, Cem Doğan, Sinan Kocatürk, Hasan Fehmi Töre
P-168Changes in carotid intima-media thickness over 2 years in patients on hemodialysis
Mustafa Duran, Aydın Ünal, Mehmet Güngör Kaya, Nihat Kalay, Mehmet Tuğrul İnanç, Ahmet Arif Yalçın, Ayşe Ocak, Ender Örnek, Sani Namık Murat, Mehmet Akif Vatankulu, Murat Turfan, Muhammed Bora Demirçelik, Alparslan Kurtul
P-169The effect of cardiovascular risk factors on the premature hair whitening and its association with carotid intima media thickness in young and middle-aged men
Turan Erdoğan, Mustafa Çetin, Sinan Altan Kocaman, Yüksel Çiçek, Aytun Çanga, Ahmet Temiz, Zakir Karadağ, Sıtkı Doğan, İsmail Şahin, Emre Durakoğlugil, Ömer Şatıroğlu, Mehmet Bostan
P-170Apelin and vaspin levels in coronary slow fluid
Düzgün Karaş, Necati Dağlı, Mucahit Yılmaz, Suleyman Aydın, Ilgın Karaca, Mustafa Ferzeyn Yavuzkır
P-171Akut ST Segmet Elevasyonlu Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Artan Clopidogrel Yükleme Dozlarının Reperfüzyon ve Hs-CRP Üzerine Etkisi
Hatice Solmaz, Mehmet Akbulut, Mustafa Ferzeyn Yavuzkır, Oğuz Kaan Kaya, Zülfiye Kuzu, Makbule Kutlu Karadağ, Ayhan Uysal
P-172Correlation between cardiovascular risk factors and location of acute myocardial infarction
Sekib Sokolovic, Nadir Babahmetovic
P-173Perkütan koroner girişim sonrası trombosit reaktivasyonunun değerlendirilmesinde PFA-100, VerifyNOW ve Multiplate değerlendirmelerinin karşılaştırılması
Necla Kırca, Nertila Poçi, Tuğba Aktemur, Halil İbrahim Tanboğa, Mehmet Mustafa Can, Ceren Hacer Tokgöz, Cihangir Kaymaz
P-174Apical Ventricular Septal Rupture After Subacute Anterior Myocardial Infarction
Gökhan Ertaş, Ahmet Seçkin Çetinkaya, Sadettin Taşlıgil
P-175Koroner Ektazisi Olan Hastalarda Aortun Elastik Özellikleri İle Serum Yüksek Duyarlı C-Reaktif Protein Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Relationship Between Serum High sensitif C-Reactive Protein and The Elasticity Properties of The Aorta In Patients with Coronary Artery Ectasia
İsa Sincer, Erdal Aktürk, Nusret Açıkgöz, Necip Ermiş, Mustafa Feridun Koşar
P-176ST yükselmesiz akut koroner sendromlarda trombosit hacmi ile kardiyak olay ilişkisi
Abdullah Doğan, Atilla İçli, Şule Koçyiğit, Doğan Erdoğan, Mehmet Özaydın, Ercan Varol, Fatih Aksoy
P-177Red blood cell distribution width (RDW) and its association with coronary atherosclerotic burden in patients with stable angina pectoris
Mustafa Çetin, Sinan Altan Kocaman, Aytun Çanga, Yüksel Çiçek, Turan Erdoğan, Ömer Şatıroğlu, Mehmet Bostan, Özgür Akgül, Tuncay Kırış, Ahmet Temiz, Engin Bozkurt
P-178Pheochromocytoma mimicking an acute coronary syndrome
İlker Murat Çağlar, Hüseyin Altuğ Çakmak, Alper Vural, Alparslan Şahin, Hande Oktay Türeli, Osman Karakaya
P-179Two mortal clinical conditions: co-occurrence of the acute pancreatitis and acute coronary syndrome; how can the clinicians diagnose and treat these patients?
Barış Buğan, Turgay Çelik, Atilla İyisoy, Murat Çelik, Yalçın Gökoğlan, Serdar Fırtına, Sedat Köse, Hürkan Kurşaklıoğlu
P-180Koroner yavaş akımlı hastalarda endotel fonksiyonları ve ghrelin düzeyleri ile ilişkisi
Oğuzhan Çelik, Mustafa Aydın, Sait Mesut Doğan, Turgut Karabağ, Muhammet Raşit Sayın, Burhan Çabuk, Naile Eriş Güdül
P-181İvabradin akut ST-segment yükselmeli miyokard enfarktüsü ile başvuran hastalarda primer perkütan koroner girişim sonrasında kısa vadeli sonuçları iyileştirir
Ivabradine improves short-term outcomes after primary percutenous coronary intervention in patients presenting with acute ST-segment elevation myocardial infarction
Serkan Çay, Göksel Çağırcı, Nihat Şen, Ramazan Atak, Ahmet Duran Demir, Ali Rıza Erbay
P-182kounis sendromu ve myokardiyal köprüleşme birlikteliğinin sebep olduğu çok genç bir akut myokardiyal enfarktüs olgusu
Kounis syndrome together with myocardial bridging as a cause of a very young acute myocardial infarction; a case report
İlker Murat Çağlar, Alper Vural, Fatma Nihan Turhan Çağlar, Serkan Çiftçi, Osman Karakaya
P-183Koroner arter hastalığı ve yaygınlığı ile aortik nabız dalga hızı arasındaki ilişki
Ömer Özkan Duman, Ebru Özpelit, Mustafa Aytek Şimşek, Bahri Akdeniz, Nezihi Barış, Özhan Göldeli
P-184Tip II diyabetes mellituslu hastalarda koroner arter darlık düzeyinin serum adiponektin düzeyi ile ilişkisi
Emre Erkal, Göksel Kahraman, Tayfun Şahin, Dilek Ural, Teoman Kılıç, Ulaş Bildirici
P-185Relationsheep between serum creatinine level and development of coronary collateral vessels
Mustafa Duran, Sani Namık Murat, Ender Örnek, Mehmet Akif Vatankulu, Murat Turfan, Ayşe Ocak, Ahmet Arif Yalçın, Mehmet Tuğrul İnanç, Mehmet Güngör Kaya, Ekrem Karakaya, Ahmet Kasapkara, Fatma Kayaaltı
P-186Genç ST-elevasyonlu miyokard infarktüslü vakalarının demografik, klinik ve anjiyografik özellikleri
Hamza Duygu, Uğur Kocabaş, Bilal Gediz, Volkan Emren, Nihan Kahya Eren, Zehra İlke Akyıldız, Rida Berilgen, Cem Nazlı, Asım Oktay Ergene
P-187Sirkumfleks Koroner Arterin İzole Akut Oklüzyonunda Anteriyor, İnferiyor ve Posteriyor Derivasyonlardaki ST Segment ve T Dalga Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
Eftal Murat Bakırcı, Mahmut Açıkel, Enbiya Aksakal, Serdar Sevimli, Hüsnü Degirmenci, Muhammet Hakan Taş, Selami Demirelli, Sinan İnci
P-188Primer perkütan girişim çağında trombolitik tecrübesi
Erkan Baysal, Aleks Değirmencioğlu, Göktürk İpek, Mehmet Emin Yavuz, Güneş Melike Doğan
P-189Sağ Ventrikül Myokard Enfarktüsü Komplikasyonu: Eustachian Valv Kaynaklı Pulmoner Thromboembolizm
Selçuk Özkan, Atiye Çengel, Çağrı Yayla, Emrullah Kızıltunç
P-190The lipidic spectrum of the blood in patients with chronic obstructive pulmonary diseases (COPD) during acute myocardial infarction (Mİ)
Arzu Murselova
P-191Risk factors of acute myocardial infarction in young adults
Barış Buğan, Turgay Çelik, Atilla İyisoy, Mutlu Güngör, Hasan Kutsi Kabul, Sedat Köse, Hürkan Kurşaklıoğlu
P-192Mad Honey Sex: Acute Inferior Myocardial Infarction in a Married Couple
Mikail Yarloğlueş, Mahmut Akpek, İdris Ardıç, Deniz Elçik, Ömer Şahin, Mehmet Güngör Kaya, Abdurrahman Oğuzhan
P-193Koroner arter ektazisinde gama glutamiltransferaz, inflamasyon ve kardiyovasküler risk faktörleri
Gamma glutamyltransferase, inflammation and cardiovascular risk factors in coronary artery ectasia
Abdullah Doğan, Atilla İçli, Fatih Aksoy, Şule Koçyiğit, Ercan Varol, Doğan Erdoğan, Mehmet Özaydın, Habil Yücel
P-194Depression rate evaluation in patients with recurrent (post-operation) angina in a long-term period after bypass graft surgery
Svetlana Alexandrovna Matskevich, Eugeni Stanislavovich Atroschenko, Olga Anatolevna Barbuk, Svetlana Pavlovna Solovey, Irena Stanislavovna Karpova, Vera Alexandrovna Milkota
P-195ST yükselmesiz akut koroner sendromlarda sorumlu lezyon kritikliği ile trombosit hacmi ilişkisi
Relationship of mean platelet volume with culprit lesion severity in patients with acute coronary syndromes without ST elevation
Abdullah Doğan, Atilla İçli, Şule Koçyiğit, Doğan Erdoğan, Ercan Varol, Fatih Aksoy, Mehmet Özaydın
P-196Uzun süreli tip II diyabetes mellituslu hastalarda koroner arter hastalığının adiponektin seviyesi ve adiponektin/leptin oranı ile ilişkisi
Emre Erkal, Göksel Kahraman, Tayfun Şahin, Dilek Ural, Teoman Kılıç, Ulaş Bildirici
P-197ST- yükselmesiz akut koroner sendromda gama glutamiltransferaz ve onun koroner darlık ve kardiyak olaylarla ilişkisi
Gamma-glutamyltransferase in acute coronary syndrome patients without ST elevation and its association with stenotic lesion and cardiac events
Abdullah Doğan, Atilla İçli, Fatih Aksoy, Ercan Varol, Mehmet Özaydın, Doğan Erdoğan, Şule Koçyiğit
P-198Erythrocyte Sedimentation Rate in Acute Myocardial Infarction as a Predictor of Poor Prognosis and Impaired Reperfusion
Mehmet Fatih Özlü, Nihat Şen, Osman Turak, Fırat Özcan, Mehmet Fatih Karakaş, Selçuk Kanat, Dursun Aras, Serkan Topaloğlu, Kumral Çağlı, Mehmet Timur Selçuk
P-199Kronik Kalp Yetersizliği Olan Hastaların Hastaneye Yeniden Yatışları ile İlaç ve Diyete Uyumları Arasındaki İlişki
Emel Sönmez, Sıdıka Oğuz
P-200Kalp Hastalarının Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerini Kullanma Durumu
Zeynep Erdoğan, Elvan Erol, Sıdıka Oğuz
P-201Kalp Damar Cerrahisi Servis Hemşireliği Pratiğinde Atan Kalpte veya Konvansiyonel Yöntemle Uygulanan Koroner Revaskülarizasyon Olgularında Ameliyat Sonrası Servis İzleminde Kalış Sürelerinin Karşılaştırılması
Hicran Özdemir, Derya Özkul, Sevil Şahin, Aykut Şahin, Ufuk Yetkin, Ali Gürbüz
P-202Preprocedural Concerns and Anxiety Assessment in Patients undergoing Coronary Angiography
Fateme Bakhshi, Seyed Ali Reza Yasrebi, Ehsan Beigi, Mohammadtaghi Sarebanhassanabadi
P-203A study of the effect of instruction through lecture or pamphlet on promotion of high school students CPR knowledge in Yazd
Raeza Emamy Meybody, Hossein Nazmieh, Mohammadtaghi Sarebanhassanabadi
P-204Pain Management in Myocardial Infarction Patients
Mohebbi Zinat, Rambod Masoume, Najafi Shahla, Farkhonde Sharif, Mohammadtaghi Sarebanhassanabadi
P-205Full Perkütan TAVİ
Ahmet Kara
P-206Kalp Hastalarının Eğitim Gereksinimlerinin İncelendiği Hasta Soru Formu’nun Türkçeye Uyarlanması
Adaptation of The Cardiac Patients’ Learning Needs Inventory; Patient Questionnaire to Turkish
Hilal Uysal, Nuray Enç
P-207Atan Kalpte veya Konvansiyonel Yöntemle Uygulanan Koroner Revaskülarizasyon Olgularında Serviste Toplam Yatış Sürelerinin Servis Hemşireliği Pratiği Yönünden Karşılaştırılması
Derya Özkul, Hicran Özdemir, Sevil Şahin, Aykut Şahin, Ufuk Yetkin, Ali Gürbüz
P-208Quality of life in patients undergoing coronary artery bypass surgery referring to Afshar cardiac clinic in Yazd
Hamideh Dehghani, Mohamadali Esmaeily, Tahere Zarezade, Mohammadtaghi Sarebanhassanabadi
P-209Koroner Anjiografi Öncesi Hastaların Anksiyete Düzeyinin Belirlenmesi
Seyhan Çıtlık Sarıtaş, Serdar Sarıtaş, Handan Aydın, Dilek Çimen
P-210Akut kalp yetersizliğinde levosimendan ve dobutamin tedavisinin kardiyak troponin salınımı üzerine etkisi
Yüksel Çavuşoğlu, Erkan Gencer, Müjgan Tek, Fezzan Mutlu, Aydın Nadiradze, Uğur Mert, Taner Ulus, Alparslan Birdane, Kerem Temel, Necmi Ata
P-211Echocardiographic determinants of right ventricular systolic dysfunction in non-ischemic dilated cardiomyopathy
Oğuz Karaca, Gamze Babur Güler, Ekrem Güler, Gökhan Göl, Cetin Geçmen, Hacı Murat Güneş, Hicaz Zencirkıran Aguş, Özlem Esen, Ali Metin Esen, Muhsin Türkmen
P-212Yeni Tanı almış kalp yetersizliği hastalarında medikal tedavinin TNF-α ve Adiponektin seviyelerine etkisi
The effect of medical therapy on Adiponectin and TNF-α levels in newly diagnosed heart failure patients
Bahadır Kırılmaz, Serkan Saygı, Uğur Önsel Türk, Hüseyin Doğan, Emin Alioğlu, İstemihan Tengiz, Hamit Çelik, Gülden Sönmez Tamer, Ertuğrul Ercan
P-213Chronic kidney disease has effect on cardiovascular mortality in patients with ischemic dilated cardiomyopathy but not in patients with non-ishemic dilated cardiomyopathy
Güliz Kozdağ, Gökhan Ertaş, Ender Emre, Mehmet Yaymacı, Tayfun Şahin, Tayyar Akbulut, Yaşar Akay, Dilek Ural
P-214Perindoprilin normal ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarında klinik sonlanımlar, diyastolik fonksiyonlar ve NT-proBNP’ye etkisi
Ümit Yüksek, Hamza Duygu, Zehra İlke Akyıldız, Uğur Kocabaş, Nihan Kahya Eren, Rida Berilgen, Cem Nazlı, Asım Oktay Ergene
P-215Effect of therapy with metoksipoliaethilenglicol erithropoietin beta in anaemic patients with chronic heart failure by ishemic aethiology
Kamala Khalid Zahidova
P-216Kardiyak troponin düzeylerinde yükselmeyle seyreden akut kalp yetersizliği ile ilişkili klinik değişkenler
Yüksel Çavuşoğlu, Erkan Gencer, Müjgan Tek, Fezzan Mutlu, Uğur Mert, Aydın Nadiradze, Taner Ulus, Mehmet Ali Karatutlu, Alparslan Birdane, Necmi Ata
P-217Treatment with Enhanced External Counterpulsation Improves Cognitive Functions in Patients with Chronic Heart Failure
Güliz Kozdağ, Pervin Işeri, Gökçen Gökçe, Gökhan Ertaş, Fatih Aygün, Ayşe Kutlu, Kathy Hebert, Dilek Ural
P-218Does preoperative recipient’s body mass index affect survival in cardiac transplant patients ?
Mehdi Zoghi, Hasan Güngör, Sanem Nalbantgil, Filiz Özerkan Çakan, Sultan Karakula, Mehmet Fatih Ayık, Çağatay Engin, Tahir Yağdı, Mustafa Özbaran
P-219Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Sol Kalp Yetmezliği olan Kardiyak Amiloidoz Vakasında Normal Koroner Miyokard Enfarktüsü
Ender Örnek, Tayyar Cankurt, Çağın Mustafa Üreyen, Sani Namık Murat, Alparslan Kurtul, Fatih Öksüz, İbrahim Etem Çelik, Sibel Üreyen
P-220Clinical and Metabolic Effects of Enhanced External Counterpulsation in Patients with Ischemic Heart Failure
Güliz Kozdağ, Gökhan Ertaş, Fatih Aygün, Yaşar Akay, Ahu Kırbaş, Dilek Ural, Özlem Soran
P-221Decreased triglyceride level is an independent prognostic predictor in female patients with chronic heart failure
Güliz Kozdağ, Gökhan Ertaş, Mehmet Yaymacı, Ender Emre, Yaşar Akay, Tayyar Akbulut, Tayfun Şahin, Teoman Kılıç, Dilek Ural
P-222The evaluatıon of serum vaspın level ın chronıc heart faılure
Suat Demirkıran, Necati Dağlı, Suleyman Aydın, Ilgın Karaca, Mustafa Ferzeyn Yavuzkır
P-223Akut kalp yetersizliği nedeni ile kardiyoloji yoğun bakım ünitesine yatırılan hastaların klinik ve demografik özellikleri
Clinical and demographic characteristics of patients admitted to cardiac intensive care unit with the diagnosis of acute heart failure
Sami Şahin, Umuttan Doğan, Kurtuluş Özdemir, Hasan Gök
P-224Kalp yetersizliği olan yaşlı hastalarda hiperürisemi prevelansının belirlenmesi ve cinsiyete göre fonksiyonel kapasite ile ürik asit düzeyleri arasındaki korelasyonun araştırılması
Ömer Çağlar Yılmaz, Gökhan Keskin, Bilal Çuglan, Yusuf Selçoki, Ayla Temizkan, Beyhan Eryonucu, Özlem Soran
P-225Is preoperative lipid profile a risk factor for heart transplantation outcome?
Hasan Güngör, Mehmet Fatih Ayık, Sanem Nalbantgil, Mehdi Zoghi, Sultan Karakula, Çağatay Engin, Tahir Yağdı, Azem Akıllı, Mustafa Özbaran
P-226Akut allerjik reaksiyonun diyastolik kalp fonksiyonları üzerine etkisi
Oğuz Kaan Kaya, Necati Dağlı, Mustafa Yıldız, Mustafa Ferzeyn Yavuzkır, Ilgın Karaca, Zülfiye Kuzu, Hatice Solmaz, Bilal Üstündağ
P-227Coronary Aneurysm Accompanied by A Coronary Artery Fistula and Atrial Septal Defect
Erdal Aktürk, Bektaş Battaloğlu, Julide Yağmur, Ferhat Eyyüpkoca
P-228Kalp-akciğer nakli bekleyen Eisenmenger Sendrom Hastaları: İlk başvuru anındaki altı dakika yürüme testi mesafesi ile kardiyopulmoner egzersiz testi ve ekokardiyografi bulguları ilişkili mi?
Eisenmenger Syndrome patients awaiting heart-lung transplantation: Is six-minute walk test distance correlated with echocardiographic and cardiopulmonary exercise testing findings at the time of first admission ?
Hasan Güngör, Mehmet Fatih Ayık, Serkan Ertugay, Hale Karapolat, Çağatay Engin, Tahir Yağdı, Yüksel Atay, Mustafa Özbaran, Sanem Nalbantgil
P-229Is hyperglycemia more effective on MPV than other risk factors in heart failure?
Makbule Kutlu Karadağ, Mehmet Akbulut
P-230Tuz diyetine uyumsuzluk: kronik kalp yetersizliğinin dekompanse olması nedeni ile hastaneye yatırılan hastalar ile ilgili önemli, ancak ihmal edilen bir konu
Noncompliance to a low salt diet: a crucial, but ignored issue in patients with decompensated chronic heart failure
Umuttan Doğan, Sami Şahin, Kurtuluş Özdemir, Hasan Gök
P-231Telekardiyografisinde atipik yerleşimli perikard kalsifikasyonu olan idiopatik konstriktif perikarditli olgu
Uğur Coşkun, İsmail Polat Canbolat, Ümit Yaşar Sinan, Cem Bostan, Kadriye Orta Kılıçkesmez, Ahmet Yıldız, Murat Başkurt, Fatma Nihan Turhan Çağlar, Alican Hatemi, Cenk Eray Yıldız, Sadettin Cöhcen, Aziz Tevfik Gürmen, Mehmet Serdar Küçükoğlu
P-232Yeni Bir Markır Olan Kopeptinin Kalp Yetersizliğinde Tanısal Değeri
Zülfiye Kuzu, Mustafa Ferzeyn Yavuzkır, Hatice Solmaz, Oğuz Kaan Kaya, Mehmet Akbulut, Necati Dağlı, Ilgın Karaca
P-233Effect of therapy with metoksipoliaethilenglicol beta erythropoietin in anaemic patients with chronic heart failure by ishemic aethiology
Kamala Khalid Zahidova
P-234Hemodynamic changes during percutaneous mitral balloon valvuloplasty effect of on the short and long term clinical outcome
Erdal Aktürk, Ertuğrul Kurtoğlu, Ferhat Eyyüpkoca, Necip Ermiş, Nusret Açıkgöz, Julide Yağmur, Mehmet Cansel, Mehmet Sait Altuntaş
P-235Severe Aortic Regurgitation and Myocardial Ischemia, Despite Angiographically Normal Coronary Arteries
Şükrü Aksoy, Ufuk Gürkan, Dilaver Öz, Servet Altay, Esra Poyraz, Abdurrahman Eksik, Neşe Çam, Mehmet Ağırbaişlı
P-236Patients with severe mitral stenosis (rheumatic), does every patient need surgery? Experience with percutaneous transvenous mitral commissurotomy (ptmc)
Jawaid Akbar Sial, Muhammad Tariq Farman, Naveed Ullah Khan, Tahir Saghir, Tariq Ashraf Ashraf, Syed Ishtiaq Rasool, Asadullah Kundi, Khan Shah Zaman
P-237Mekanik protez kapak trombozunda trombolitik tedavi sırasında veya sonrasında gelişebilecek heparine bağlı trombositopeniye yaklaşım
Mustafa Ozan Gürsoy, Ali Emrah Oğuz, Sabahattin Gündüz, Ahmet Çağrı Aykan, Zübeyde Bayram, Beytullah Çakal, Süleyman Karakoyun, Macit Kalçık, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Emre Ertürk, Gökhan Kahveci, Mustafa Yıldız, Mehmet Özkan
P-238Ciddi koroner arter hastalığı olmayan hastalarda serum dekarboksile matrix Gla protein düzeyi ile mitral annuler kalsifikasyon arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Zeki Şimşek, Göksel Açar, Elnur Alizade, Ali Metin Esen
P-239Cerrahi Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVİ): Teknik Özellikler ve Sonuçlar
Tufan Paker, Atıf Akçevin, Genco Yücel, Alpaslan Eryılmaz, Ali Sezer, Alpay Sezer, Tolga Özyiğit, Sergin Akpek, Terman Gümüş
P-240Aort darlığı hastalarında artmış CA 125 düzeyleri: klinik ciddiyet ve ekokardiyografik parametrelerle ilişkisi
Elevated CA 125 levels in patients with aortic stenosis: relation to clinical severity and echocardiographic parameters
Habil Yücel, Ercan Varol, Akif Arslan, Atilla İçli, Mehmet Özaydın, Doğan Erdoğan, Abdullah Doğan
P-241Kalsifik Aort Darlığı Varlığı ve Ciddiyeti ile Serum Adiponektin Düzeylerinin İlişkisi
Esra Gücük İpek, Ümit Güray, Yeşim Güray, Mine Koşar, Burcu Demirkan, Halil Lütfü Kısacık
P-242Rekürren Triküspit Kapak Endokarditli Bir Olgu
Gamze Tombak, Gürkan İş, Ebru Akgül Ercan, Sengül Çehreli, Hasan Fehmi Töre
P-243Romatizmal mitral darlığı hastalarında bölgesel elektromekanik gecikme sürelerinin değerlendirilmesi
Sinan Cemgil Özbek, Mustafa Serkan Karakaş, Mehmet Kabukçu, İbrahim Demir, Hüseyin Yılmaz, Refik Emre Altekin
P-244Protez mitral kapak replasmanının uzun dönemde sağ ventrikül fonksiyonlarına etkisi
Kadriye Orta Kılıçkesmez, Gülsüm Bulut, Cüneyt Koçaş, Alican Hatemi, Mete Gürsoy, Mehmet Serdar Küçükoğlu
P-245Perkutan paravalvular kapatma sonrası endotelizasyon sürecinin takibi
Mustafa Ozan Gürsoy, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Tayyar Gökdeniz, Emre Ertürk, Hasan Kaya, Sabahattin Gündüz, Ali Emrah Oğuz, Zübeyde Bayram, Beytullah Çakal, Süleyman Karakoyun, Gökhan Kahveci, Mustafa Yıldız, Mehmet Özkan
P-246Doğum sonrası dönemde aort ile sağ atriyum arasında fistül gelişimine neden olan bir infektif endokardit olgusu
A case with postpartum infective endocarditis complicated by aortico-right atrial fistula
Umuttan Doğan, Cüneyt Narin, Yusuf Alihanoğlu, Çetin Duman, Kurtuluş Özdemir, Kenan Demir
P-247Koroner emboli sonrası düzelen tıkayıcı protez kapak trombüsü
Resolution of obstructive prosthetic valve thrombosis after coronary embolism
Hasan Kaya, Ebru Öntürk Tekbaş, Mehmet Ali Elbey, Faruk Ertaş, Yahya İslamoğlu, Habib Çil, Zuhal Arıtürk Atılgan, Serdar Soydinç
P-248İleri Derecede Kötü Sol Ventrikül Fonksiyonları Olan Aort Yetmezlikli Hastalarda Uygulanan Aort Kapak Replasmanının Sol Ventrikül Sistol Sonu Çapına Etkisi
Ali Gürbüz, Orhan Gökalp, Levent Yılık, İsmail Yürekli, Şahin Bozok, Ufuk Yetkin, Mert Kestelli
P-249Sol ventrikül fonksiyonları ileri derecede bozuk aort kapak yetmezlikli hastalarda kapak replasmanının sol ventrikül end-diastolik çap değerine etkisi
Ali Gürbüz, Orhan Gökalp, Levent Yılık, İsmail Yürekli, Şahin Bozok, Ufuk Yetkin, Mert Kestelli
P-250Aort Biyoprotez Replasmanı Sonrası Görülen Trombositopeni
Kaan Kırali, Eray Aksoy, Sabit Sarıkaya, Ahmet Elibol, Mehmet Taşar, Tanıl Özer, Kamil Boyacıoğlu, Özge Altaş, Mesut Şişmanoğlu
P-251Çok sayıda mobil vejetasyon içeren aktif infektif mitral ve aortik kapak endokarditinde cerrahi yaklaşım
Ufuk Yetkin, Mert Kestelli, Zehra İlke Akyıldız, Muhammet Akyüz, İsmail Yürekli, Asım Oktay Ergene, Ali Gürbüz
P-252Sol ventrikül fonksiyonları bozuk aort kapak hastalarında aort kapak replasmanının postoperatif geç dönemde fonksiyonel kapasiteye etkimesi
Ali Gürbüz, Orhan Gökalp, Levent Yılık, İsmail Yürekli, Şahin Bozok, Ufuk Yetkin, Mert Kestelli
P-253Sol Atriyuma Disloke Olan Protez Mitral Kapak
Onur Aslan, Burcu Uludağ, Asuman Kaftan, İbrahim Gökşin, Halil Tanrıverdi, Mustafa Kılıç
P-254Nadir Bir Hastalığın Nadir Bir Nedeni: Genç Bir Erkek Hastada Steroid Tedavisi Nedeniyle Romatizmal Mitral Kapağı Tutan Fungal Endokardit
A Rare Cause of a Rare Disease: Fungal Endocarditis Involving Rheumatic Mitral Valve in a Young Man
Mehmet Kadri Akboğa, Asife Şahinarslan, Ahmet Akyel, Yusuf Tavil, Nuri Bülent Boyacı
P-255Aorta-sağ atriyal tünelin eşlik ettiği büyük arterlerin transpozisyonu olgusunda başarılı arteryel switch ameliyatı
Onur Şen, Kürşad Öz, Timuçin Aksu, Sertaç Haydın, Banu Binbaş, Meki Bilici, Ersin Erek
P-256Addition of hydroxyethylstarch to modified Krebs-Henseleit buffer-based cardioplegic solution improves myocardial protection in the isolated ischemic-reperfused rat heart
Michael Galagudza, Sarkis Minasian, Yulia Grigorova, Timur Vlasov
P-257“Başaşağı kalp”: çok nadir bir kalp anomalisi
Ersin Erek, Kürşad Öz, Sertaç Haydın, Onur Şen, Alper Güzeltaş, Ender Ödemiş
P-258İntrakardiak cihaz embolizasyonunda kurtarıcı cerrahi girişimler
Ersin Erek, Timuçin Aksu, Kürşad Öz, Onur Şen, Nevzat Uslu, Ender Ödemiş, İhsan Bakır
P-259Acil Koroner Bypass Cerrahisi: Erken Dönem Sonuçlarımız
Kürşad Öz, Onur Şen, Mehmet Ertürk, Ufuk Topuz, Bilge Ecemiş, Nevzat Uslu, İhsan Bakır, Ersin Erek
P-260Koroner stent uygulamasında sıkışan kateter nedeni ile acil bypass cerrahisi
M. F. Tolga Soyal, H. Serkan Şahin, Cemal Özbakır, Oğuz Taşdemir
P-261Atan Kalpte ve Konvansiyonel Olarak Kardiyopulmoner Bypass İle Gerçekleştirilen Koroner Bypass Cerrahisinde Taze Donmuş Plazma Kullanımının Postoperatif Kan Kreatin Değerleri Üzerine Etkisi
Orhan Gökalp, Mert Kestelli, Yüksel Beşir, İsmail Yürekli, Murat Aksun, Haydar Yaşa, Ufuk Yetkin, Ali Gürbüz
P-262Atriyoventriküler diskordans’lı bir hastada, stenotik kondüitin re-replasmanı sırasında akut gelişen sistemik triküspid kapak yetersizliğinin “kondüit banding” ile tedavisi
Ersin Erek, Burçin Abud, Kürşad Öz, Korhan Erkanlı, Alper Güzeltaş, Ender Ödemiş
P-263Aort Kapak Replasmanı Uygulanan İleri Derecede Kötü Sol Ventrikül Fonksiyonları Olan Aort Yetmezlikli Hastalarda Miyokard Koruma Yöntemimiz
Ali Gürbüz, Orhan Gökalp, Levent Yılık, İsmail Yürekli, Şahin Bozok, Ufuk Yetkin, Mert Kestelli
P-264Sol ventrikül serbest duvar anevrizması
M. F. Tolga Soyal, H. Serkan Şahin, Ramazan Atak, Oğuz Taşdemir
P-265Preoperatif dönemde beta blokör kullanan koroner arter hastalarında postoperatif dönemde atriyal fibrilasyon görülme sıklığına sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu değerinin etkisi
Berkan Özpak, Ömer Tetik, Ufuk Yetkin, İsmail Yürekli, Kazım Ergüneş, Orhan Gökalp, Levent Yılık, Ali Gürbüz
P-266Robotic mitral and tricuspit valve replacement in a patient with von Recklinghausen disease and disseminated cutaneous neurofibromas
Cem Alhan, Şahin Şenay, Ahmet Ümit Güllü, Muharrem Koçyiğit, Seden Erten Çelik
P-267Ciddi Sağ Koroner Arter Hastalığının Eşlik Ettiği Sol Atriyumda Atipik Yerleşimli Yüzeyi Organize Trombüsle Çevrelenmiş Dev Miksoma Olgusu
Ufuk Yetkin, Tevfik Güneş, Aylin Orgen Çallı, Nursen Postacı, Serdar Bayata, Murat Yeşil, Ali Gürbüz
P-268Opere Akciğer Kanseri Olgusunda Geç Dönemde Bulgulanan ve Karaciğerde Sirotik Patern Özelliği Gösteren İleri Derecede Kalsifik Kronik Konstriktif Perikardit
Ufuk Yetkin, Tevfik Güneş, Serdar Bayata, Murat Yeşil, İsmail Yürekli, Ali Gürbüz
P-269Akciğer kanseri tanılı olguda re-perikardiyosentez girişimi sırasında oluşan sağ ventrikül yaralanmasına bağlı masif perikardiyal tamponadda başarılı resüsitatif cerrahi yaklaşımımız
Kazım Ergüneş, Ufuk Yetkin, Berkan Özpak, Ali Gürbüz
P-270Apeks ve İnterventriküler Septum Yerleşimli Dev Kardiyak Kist Hidatik: Olgu Sunumu
Arif Gücü, Yüksel Beşir, Önder Bozkurt, Orhan Rodoplu, Ömer Tetik
P-271Opere akciğer ve karaciğer kombine kisthidatikli ve aktif psoriasis vulgarisli düşük sol ventriküler ejeksiyon fraksiyonlu olguda gerçekleştirdiğimiz koroner bypass cerrahisi prosedürümüz
Ufuk Yetkin, Kazım Ergüneş, Tevfik Güneş, Barçın Özcem, Ali Gürbüz
P-272Porselen asendan aorta patolojisine sahip çoklu morbidite faktörü içeren olguda başarılı koroner bypass uygulamamız
Ufuk Yetkin, Kazım Ergüneş, Barçın Özcem, Tevfik Güneş, Nihan Karakaş, Ali Gürbüz
P-273Relationship of admission hematological indices (WBC –MPV-PDW) with ST resolution in patient with acute ST segment elevation myocardial infarction treated with Streptokinase
Sadegh Ali Hassan Sayegh, Varaste Ravan
P-274First Iranian study on evaluation of predisposing factors and natural history of acute neurological complications following left cardiac catheterization in patients with or without history of CABG surgery
Sadegh Ali Hassan Sayegh, Varaste Ravan, M. M. Peyghambary, Amiri F.
P-2751.International Research On Comparison Efficacy and Safety Anti Platelet Prophylaxis of Aspirin Plus Heparin With Heparin Alone On Asymptomatic Perioperative Deep Vein Thrombosis Were Diagnosed By Lower Limb Color Doppler İn Patients Undergoing.
Sadegh Ali Hassan Sayegh, Dr. Mirhosseini, Mostafavi Yousef, Frouzan Nia, N. Naderi
P-276Electrocardiographic and Imaging Predictors for Permanent Pacemaker Requirement after Transcatheter Aortic Valve Implantation
Ömer Aktug, Ralf Koos, Andreas Horst Mahnken, Guido Dohmen, Rüdiger Autschbach, Nikolaus Marx, Rainer Hoffmann
P-277Yüksek Riskli Kalsifik Aort Darlığı Hastalarında Transkateter Aortik Kapak Yerleştirilmesi: Erken ve orta dönem sonuçlarımız
Sinan Dağdelen, Hasan Karabulut, Şahin Şenay, Ahmet Akyol, Fevzi Toraman, Ebuzer Aydın, Eyüp Ökten, Cem Alhan
P-278Perkutan mitral balon valvuloplastide iki farklı yöntemle seçilen İnoue balon çapının etkinlik ve klinik sonuçlarının değerlendirilmesi
Ahmet Taştan, Necdet Batuhan Tamcı, Ali Öztürk, Ömer Kozan
P-279İlaç salınımlı stentli hastalarda klopidogrel yükleme zamanı ve aspirin direncinin kardiyovasküler olaylara etkisi
Effect of clopidogrel loading time and aspirin resistance on major cardiovascular adverse events among patients with drug eluting stents
Özgür Ulaş Özcan, Başar Candemir, Eralp Tutar, Çağdaş Özdöl, Kutay Vurgun, Tümer Erdem Güler, Çetin Erol
P-280ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü' perkütan koroner girişim sonrası mikrovaskuler disfonksiyon ve miyonekroz arasındaki ilişki
Cansu Selcan Akdeniz, Yılmaz Nişancı, Sabahattin Umman, Berrin Umman, Akar Yılmaz, Göksel Güz, Ayhan Atakan, Abdullah Kaplan, Ömer Kıraslan, Murat Sezer
P-281Aort kapak replasmanı sonrası gelişen iyatrojenik ventriküler septal defektin kapatılması
Cem Barçın, Hürkan Kurşaklıoğlu, Oben Baysan, Sait Demirkol, Hasan Kutsi Kabul, Sedat Köse
P-282Türk halkında Faktör VII gen çeşitliliği
Murat Turfan, Fatih Poyraz, Ayşegül Öztürk Kaymak, Mehmet Ali Ergün, Adnan Abacı
P-283ASD ve PFO kapatılmasında BIOSTAR biyoemilebilir cihazın kullanımı
Murat Turfan, Mehmet Akif Vatankulu, Ahmet Bacaksız, Ercan Erdoğan, Ömer Göktekin
P-284STEMI nedeniyle primer perkütan koroner girişim yapılan hastalarda intrakoroner çift-doz bolus ile intravenöz çift-doz bolus tirofiban uygulamasının karşılaştırılması
Intracoronary double-dose bolus versus intravenous double-dose administration of tirofiban in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for acute STEMI
Başar Candemir, Mustafa Kılıçkap, Özgür Ulaş Özcan, Cansın Tulunay Kaya, Menekşe Gerede, Aydan Ongun Özdemir, Çağdaş Özdöl, Çetin Erol
P-285Permanent Cardiac Pacemaker Implantation Through A Subcutaneous Tunnel
Yalın Tolga Yaylalı, İbrahim Susam, Işık Tekin
P-2863 Yaşında Transkateter Yolla Kapatılan Aorta-Sağ Atriyal Tünel Olgusu: Nadir Bir Vaka
Ali Baykan, Nazmi Narin, Kazım Üzüm, Abdullah Özyurt, Mustafa Argun, Sadettin Sezer
P-287Semptomatik ciddi aort darlıklı bir olgunun transözofajiyal ekokardiyografi, çok kesitli bilgisayarlı tomografi ve genel anesteziye gerek duyulmaksızın perkütan transfemoral Edwards SAPIEN XT aortik kapak implantasyonu ile tedavisi
Asım Oktay Ergene, Cem Nazlı, Hamza Duygu, Uğur Kocabaş, Nihan Kahya Eren, Zehra İlke Akyıldız, Ali Gürbüz, Nagihan Karahan
P-288Kronik total oklüzyon girişim sonuçlarımız: Türkiye’den nadir hasta serisi
Ahmet Karabulut, Mahmut Çakmak, Bülent Uzunlar
P-289Primer perkütan koroner girişim uygulanan hastalarda yeni gelişen atriyal fibrilasyonun prediktörleri ve uzun dönem klinik sonlanımlar üzerine etkisi
Vecih Oduncu, Ayhan Erkol, Cihan Dündar, Mustafa Kurt, İbrahim Halil Tanboğa, Cihan Şengül, Olcay Özveren, Can Yücel Karabay, Ahmet Güler, Akın İzgi, Selçuk Pala, Kürşat Tigen, Cevat Kırma
P-290Erişkin Hastalarda Aort Koarktasyonuna Stent Uygulaması: 2 Yıllık Sonuçlar
Ramazan Akdemir, Ekrem Yeter, Harun Kılıç, Sani Namık Murat, Ender Örnek, Mustafa Tarık Ağaç, Zeydin Acar, Mehmet Doğan
P-291Stent trombozuna karşı de-novo lezyona bağlı gelişen ST-yükselmeli akut miyokard infarktüsü: Hastane içi ve uzun dönem klinik sonlanımlar farklı mı?
Vecih Oduncu, Cihan Dündar, Ayhan Erkol, Mustafa Kurt, İbrahim Halil Tanboğa, Cihan Şengül, Olcay Özveren, Can Yücel Karabay, Ahmet Güler, Ali Karagöz, Kürşat Tigen, Selçuk Pala, Cevat Kırma
P-292Transradyal Koroner Anjiyografi ve Anjiyoplasti İşlemlerinde Radyal Arter Giriş Süresine Etki Eden Faktörler
The Factors Affecting Radial Access Time in Transradial Coronary Angiography and Angioplasty Procedures
Serkan Yüksel, Ahmet Yanık, Ali Rıza Erbay, Murat Meriç, Korhan Soylu, Halit Zengin, Okan Gülel, Sabri Demircan, Özcan Yılmaz, Mahmut Şahin
P-293Percutaneous coronary intervention of a single coronary artery arising from the right sinus of Valsalva
Mehmet Akif Çakar, Ersan Tatlı, Bilhan Özalp, Hüseyin Gündüz
P-294Elektif perkütan koroner girişim için yeni bir farmakolojik rejim (REDUCED çalışması); Altı aylık sonuçları
A novel pharmacologic regime for elective percutaneous coronary intervention (the REDUCED trial); Six months outcome
Hasan Arı, Eylem Kıvanç, Seçkin Çetinkaya, Ali Karaçınar, Nadir Emlek, Selvi Coşar, Kübra Doğanay, Cihan Aydın, Nuran Celiloğlu, Tahsin Bozat
P-295Sekundum Atriyal Septal Defektlerin Perkütan Kapatılması Kapatılması: Her Hastada Transözefageal Ekokardiyografi Gerekli mi?
Yüksel Kaya, Nihat Söylemez, Yılmaz Güneş, Mustafa Tuncer, Ramazan Akdemir
P-296Akut inferior Miyokard Enfarktüsü ile Gelen Bypasslı Hastada No-flow Safen Lezyonuna Delikli Balon Katateri ile Yoğun Lokal Nitrogliserin Tedavisi sonrası Başarılı Direk Stent İşlemi
Ekrem Yeter, Mehmet Doğan, Münevver Sarı, Mehmet Aytürk, Mehmet Erat
P-297Duktus Arteriyozus Açıklığının Perkütan Yolla Kapatılması: Merkezimizin Bir Yıllık Sonuçları
Yüksel Kaya, Nihat Söylemez, Orhan Bulut, Ramazan Akdemir
P-298Ağır aort stenozu olan 6 yaşında hastada transapikal aortik balon valvüloplasti: Hibrid tedavi
Nazmi Narin, Ali Baykan, Sadettin Sezer, Sertaç Hanedan Onan, Kazım Üzüm, Mustafa Argun, Hakan Ceyran
P-299How to avoid an unnecessary failed percutaneous ASD closure attempt
Hande Oktay Türeli, Gönül Açıksarı, Derya Türeli, Cem Özde, Ali Metin Esen, Mustafa Sağlam, Osman Karakaya
P-300Bilateral aortoiliak greftli hastada aortoiliak greftten yapılan transcatheter aortic valve implantasyonu
Mehmet Gül, Özgür Akgül, Mehmet Ertürk, Hale Ünal Aksu, Ahmet Arif Yalçın, Ömer Çelik, Korhan erkanlı
P-301Percutaneous treatment of the severe aortic coarctation via brachial artery
Murat Çelik, Barış Buğan, Uygar Çağdaş Yüksel, Serdar Fırtına, Yalçın Gökoğlan, Turgay Çelik, Atilla İyisoy
P-302Akut Miyokard İnfarktüsü ve Kardiyojenik Şok Tablosu ile Başvuran Bir Hastada Tam Tıkalı Sol Ana Koroner Arterin Perkütan Koroner Girişimle Başarılı Tedavisi
Hüseyin Uğur Yazıcı, Aydın Nadir, Ahmet Doksöz, Taner Ulus, Alparslan Birdane, Yüksel Çavuşoğlu, Bülent Görenek, Ahmet Ünalır, Necmi Ata
P-303Çok Geniş(36mm Ve Üzeri) Sekudum ASD Olgularında Perkütan Kapama Sonuçları: Hangi Teknik?
Yüksel Kaya, Ramazan Akdemir
P-304Travma Sonrası Gelişen Ascendan Aort Distali ile Torakal Aort Proksimalini Tutan Aorta Anevrizması: Olgu Bildirisi
Özge Özden Tok, Tamara Aidarova, Lale Koldaş
P-305Primer anjiyoplasti uygulanan hastalarda işlem öncesi tirofiban kullanımı: 600 mg klopidogrel yükleme dozuna rağmen işlem öncesi tirofiban faydalımı?
Ayhan Erkol, Vecih Oduncu, İbrahim Halil Tanboğa, Mustafa Kurt, Can Yücel Karabay, Ahmet Güler, Ali Karagöz, Tansu Karaahmet, Ali Cevat Tanalp, Cihan Dündar, Selçuk Pala, Akın İzgi, Cevat Kırma
P-306Hibrid Yöntemle İki VSD’ si Kapatılan 11 Aylık Multipl VSD Olgusu
Nazmi Narin, Ali Baykan, Faruk Serhatlıoğlu, Abdullah Özyurt, Mustafa Argun, Sertaç Hanedan Onan, Kazım Üzüm
P-307Akut ST Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsünde Primer Perkütan Koroner Girişim Sırasında Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin ve Fraksiyone Olmayan Heparin Kullanımının Karşılaştırılması
Alparslan Kurtul, Ender Örnek, Sani Namık Murat, Çağın Mustafa Üreyen, Muhammed Bora Demirçelik, Ahmet Akyel, Fatih Öksüz, İbrahim Etem Çelik, Adil Hakan Öcek, Özlem Aksoy
P-308Stent implante aort koarktasyonlu olgularda devam eden sistemik hipertansiyon sıklığının klinik takip ve ambulatuar kan basıncı monitorizasyonu ile araştırılması
Nurdan Erol, Türkay Sarıtaş, Abdullah Erdem, Fadli Demir, İbrahim Halil Demir, Reyhan Dedeoğlu, İlker Kemal Yücel, Ahmet Çelebi
P-309Kapatma Cihazları ANGİO-SEAL ve PROGLİDE Tecrübelerimiz
Nurhan Taşkın
P-310Ventriküler Septal Defektlerin Perkutan Amplatzer Cihazı İle Kapatılması: Merkezimizin Bir Yıllık Sonuçları
Yüksel Kaya, Ramazan Akdemir, Nihat Söylemez, Özlem Baytekin, Hasan Öztürk
P-311Hemoptizinin Gizli Bir Nedeni: Koroner Arter-Pulmoner Parenkimal Fistül
A hidden cause of hemoptysis: Coronary artery to pulmonary parenchymal fistula
Şeref Kul, Yiğit Çanga, Tolga Sinan Güvenç, Sinan Şahin, Erkan İlhan
P-312Mean platelet volume in patient with atrial septal defect
Deniz Elçik, Mahmut Akpek, Şaban Keleşoğlu, Ömer Şahin, Said Coşkun, Abdurrahman Oğuzhan, Mehmet Güngör Kaya
P-313Başarılı Primer Perkütanöz Koroner Girişim Uygulanan Litaratürdeki En yaşlı Erkek Hasta
Cengiz Başar, Serkan Bulur, Yusuf Aslantaş, İsmail Ekinözü, Hakan Özhan
P-314Karotis Stentleme İşleminde Kullanılan Proksimal Akım Engelleme Serebral Koruma Sisteminin Etkinliği ve Güvenilirliği
Mehmet Akif Vatankulu, Ercan Erdoğan, Ahmet Bacaksız, Murat Turfan, Özcan Özdemir, Talip Asil, Emrah Sevgili, Emin Asoğlu, Ömer Göktekin
P-315Femoral yolla koroner girişim sonrası kapatma cihazları ile hemostaz
Hemostasis using closure devices following coronary interventions via femoral route
Genco Yücel, Nurhan Aydın, Nursel Taşkın, Meltem Sabah, Ahmet Kara, Alpaslan Eryılmaz, Kemal Şençoban
P-316Successful Retrieval of A Lost Coronary Stent by Using A Snare
Yalın Tolga Yaylalı, İbrahim Susam, Işık Tekin
P-317Sekundum Atriyal Septal Defektlerin Amplatzer Cihazı İle Kapatılması: Merkezimizin Bir Yıllık Sonuçları
Yüksel Kaya, Nihat Söylemez, Hasan Öztürk, Yılmaz Güneş, Ramazan Akdemir
P-318Koroner Arter Ektazisi İle Nitrik Oksit İntron 4a/b Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişki
Serkan Akdağ, Aydın Rodi Tosu, Murat Selçuk, Aytaç Akyol, Hakkı Şimşek, Musa Şahin, Hasan Ali Gümrükçüoğlu
P-319Occlutech Figulla Tıkayıcı Cihaz ile Kapatılan Postoperatif Rezidüel Atriyal Septal Defekt
Bülent Demir, İlker Murat Çağlar, Hande Oktay Türeli, Gönül Kutlu, Osman Karakaya
P-320The Effect of Psychosocial Status on Left Ventricular Systolic Function in Stable Patients with Multivessel Coronary Disease
Orhan Doğdu, Mikail Yarloğlueş, Mehmet Güngör Kaya, İdris Ardıç, Deniz Elçik, Ömer Şahin, Erol Tülümen, Mahmut Akpek, Bekir Çalapkorur, Nihat Kalay
P-321Sol Koroner Arterin Sağ Sinüs Valsalvadan Köken Aldığı Koroner Anomalili İki Hastada Başarılı Perkütan Koroner Girişim
Successful Percutaneous Coronary Interventions in Two Patients with Anomalous Left Coronary Artery Origin From Right Sinus of Valsalva
Sabri Demircan, Serkan Yüksel
P-322Sekundum Tip ASD Kapatılmasının Serum BNP Düzeyine Etkisi
Yüksel Kaya, Nihat Söylemez, Yılmaz Güneş, Özlem Baytekin, Hasan Öztürk, Ramazan Akdemir
P-323"Kissing" balonlar ve "kissing" cihazlar: Hipermobil atrial septum üzerindeki çoklu atrial septal defektlerin iki cihazla transkateter yolla tedavisi
Kissing balloons and kissing devices: Transcatheter closure of multiple atrial septal defects on hypermobile atrial septum by two devices
Zekeriya Küçükdurmaz, Hekim Karapınar, İbrahim Gül, Ahmet Yılmaz
P-324Conservative management of the ascending aorta dissection during percutaneous coronary intervention
Murat Çelik, Barış Buğan, Atilla İyisoy, Uygar Çağdaş Yüksel, Yalçın Gökoğlan, Serdar Fırtına, Turgay Çelik
P-325Biküspit ileri aort kapak darlığı vakasında transkatater aortik kapak replasmanı
Mehmet Gül, Selahattin Türen, Özgür Sürgit, Fatih Uzun, Hüseyin Aksu, Nevzat Uslu, Abdurrahman Eksik, Aydın Yıldırım
P-326Complete percutaneous revascularızation of a single coronary ostıum in a 84 year-old woman
Mehmet Bulent Vatan, Saadet Demirtas, Ramazan Akdemir, Hüseyin Gündüz
P-327Sol Ana Koronerde IVUS İle Saptanmış Asemptomatik Plak Rüptürü Olgusu
Uygar Çağdaş Yüksel, Turgay Çelik, Atilla İyisoy, Murat Çelik, Barış Buğan, Serdar Fırtına, Yalçın Gökoğlan, Sait Demirkol, Uğur Küçük
P-328Perkütan VSD Kapatılmasının Serum BNP Düzeyine Etkisi
Yüksel Kaya, Orhan Bulut, Halit Demir, Ramazan Akdemir
P-329Sirkumfleks Arterde Spontan Diseksiyon
Onur Aslan, Burcu Uludağ, İbrahim Susam, Yalın Tolga Yaylalı
P-330Inadvertent Removal of Fully Deployed Stent During Retrieval of Another Dislodged Stent in the Right Coronary Artery with Goose-neck Snare
Atilla İyisoy, Turgay Çelik, Murat Çelik, Uygar Çağdaş Yüksel, Barış Buğan, Serdar Fırtına, Yalçın Gökoğlan
P-331Tibio-peroneal Arter Bifurkasyon Lezyonunun Kissing Balon Tekniği İle Başarılı Anjioplastisi
Ferhat Özyurtlu, Ekrem Yanık, Bahadır Çöllü, Halit Acet, Abdurrahman Tasal, Mehmet Zihni Bilik
P-332Sol Atriyal Apendiks Trombüsü Olan Hastada Başarılı Perkütan Mitral Balon Valvüloplasti: Ülkemizden Bildirilen İlk Vaka
Hakan Akıllı, Alpay Arıbaş, Gökhan Altunbaş, Kurtuluş Özdemir
P-333The treatment by primary percutaneous coronary intervention of a patient with cardiogenic shock and extensive anterior STEMI due to acute total occlusion of unprotected left main coronary artery without supportive collateral flow
Mustafa Çetin, Sinan Altan Kocaman, Mehmet Bostan, Turan Erdoğan, Ömer Şatıroğlu
P-334Primer Perkutan Koroner Anjiografi Esnasında Çok Damar Koroner Arter Diseksiyonu Gelişmesi
Serkan Bulur, Sabri Onur Çağlar, Sübhan Yalçın, Enver Sinan Albayrak, Hakan Özhan
P-335Tek Koroner Arter
Onur Aslan, Yalın Tolga Yaylalı, Burcu Uludağ, Erdem Demir, Dursun Dursunoğlu
P-336Szabo Tekniği Ve Klavuz Telin Stent Altında Tuzaklanması: Vaka Sunumu
Zeynettin Kaya, Mehmet Alparslan Küçük, Kenan Demir, Çetin Duman, Gökhan Altunbaş, Enes Elvin Gül, Mehmet Kayrak, Kurtuluş Özdemir
P-337Suboptimal Stent Açılımına Bağlı Çok Geç Stent Trombozu Olgusunun IVUS Rehberliğinde Yapılan Yüksek Basınçlı Balon Uygulaması İle Tedavisi
Uygar Çağdaş Yüksel, Turgay Çelik, Atilla İyisoy, Murat Çelik, Barış Buğan, Sait Demirkol, Serdar Fırtına, Şevket Balta
P-338Primer anjiyoplasti uygulanan hastalarda yatışta çok yüksek HDL kolesterol değerleri koruyucu mu?; Kısa ve uzun dönem klinik sonuçlar
Ayhan Erkol, Vecih Oduncu, Can Yücel Karabay, Ahmet Güler, İbrahim Halil Tanboğa, Mustafa Kurt, Olcay Özveren, Cihan Dündar, Selçuk Pala, Kürşat Tigen, Akın İzgi, Cevat Kırma
P-339Genetic risk factors for diabetic dyslipidemia
Anna Bystrova, Anna Voitovich, Elena Krasilnikova, Valentina Larionova, Elena Baranova, Evgeny Shlyakhto
P-340Association of vitamin D receptor gene BsmI polymorphism with the amount of adipose tissue and lipid level in women of pre - and perimenopausal age
Elena Tsvetkova, Tatiana Karonova, Elena Krasilnikova, Olga Belyaeva, Anna Kostareva, Elena Micheeva, Elena Baranova, Elena Grineva
P-341Ailesel hiperkolesterolemili hastada osteal koroner darlıklar ve ciddi aort darlığı birlikteliği
Ostial coronary stenosis and severe aortic stenosis in a patient with familial hypercholesterolemia
Hasan Kaya, Faruk Ertaş, Zuhal Arıtürk Atılgan, Habib Çil, Yahya İslamoğlu, Mehmet Ali Erbey, Ebru Öntürk Tekbaş, Serdar Soydinç, Mehmet Sıddık Ülgen
P-342Statinlerin Diyabetik Olmayan Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmine Etkisi
Şeref Kul, Tolga Sinan Güvenç, Yiğit Çanga, Kazım Serhan Özcan, Servet Altay, Mehmet Baran Karataş
P-343The effects of Berberis Vulgaris fruit extract on serum lipoproteins, apoB, apoA-I, homocysteine, glycemic control and total antioxidant capacity in type 2 diabetic patients
Farzad Shidfar, Shima Seyedebrahimi, Iraj Heydari, Sharieh Hosseini, Shahrzad Shidfar, Giti Hajhassani
P-344Lipid Target Attainment by Switching Statin Monotherapy to Fenofibric Acid + Statin in Patients With Mixed Dyslipidemia and at High-/Highest-Risk for Coronary Heart Disease
Peter H Jones, Syed M Mohiuddin, Christie M Ballantyne, Michael H Davidson, Kamlesh M Thakker, Carolyn M Setze, Aditya Lele, Maureen T Kelly
P-345Fenofibratın, hipertrigliseridemili hastalarda serum nitrik oksit seviyesi üzerine etkisi
Effect of fenofibrate on serum nitric oxide levels in patients with hypertriglyceridemia
Adalet Gürlek, Pelin Arıbal, Başar Candemir, Kerim Esenboğa, İsmayıl Goyushov, Çetin Erol
P-346Comparision of Rosuvastatin and Atorvastatin on Preventing Postoperative Atrial Fibrillation
Okay Abacı, Veysel Oktay, Cüneyt Koçaş, Ahmet Yıldız, Kadriye Orta Kılıçkesmez, Cenk Eray Yıldız, Zerrin Yiğit
P-347Hiperlipideminin preoperatif dönemde beta blokör kullanan koroner arter hastalarında postoperatif dönemde atriyal fibrilasyon görülme sıklığına etkisi
Berkan Özpak, Ömer Tetik, Ufuk Yetkin, İsmail Yürekli, Kazım Ergüneş, Orhan Gökalp, Levent Yılık, Ali Gürbüz
P-348Obstrüktif Uyku Apnesi Olan Hastalarda Sol Atriyum Hacim ve Fonksiyonlarının İki – Boyutlu Speckle Tracking Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi
Yalçın Gökoğlan, Cem Barçın, Serdar Fırtına, Sait Demirkol, Hasan Kutsi Kabul
P-349Aort Yetmezliğinde Desendan Aortadaki Diyastolik Geri Akım İle Aort Yetmezliği Ciddiyeti Arasındaki İlişki
Belma Uygur, Süleyman Kalaycı, Pınar Türker, Serkan Duyuler, Fatma Nurcan Başar, Halil Lütfü Kısacık, Omaç Tüfekçioğlu, Zehra Gölbaşı, Abdulkadir Yıldız, Tolga Çimen
P-350Diyabetik Retinopatili Hastalarda Subklinik Sol Ventrikül Sistolik Disfonksiyonunun Speckle Tracking Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Şeyhmus Külahçıoğlu, Atilla Koyuncu, Mehmet Urumdaş, Bünyamin Şan, Aytekin Aksakal, Serdar Fidan, Sinem Deniz Çakal, Göksel Açar, Birol Özkan, Mustafa Bulut, Ali Metin Esen
P-351Monozigot ikiz çiflerde kalbin rotasyonel ve longitudinal mekanikleri
İbrahim Halil Tanboğa, Mustafa Kurt, Turgay Işık, Ahmet Kaya, Mehmet Ekinci, Emine Bilen, Mehmet Fatih Karakaş, Mehmet Mustafa Can, Vecih Oduncu, Enbiya Aksakal
P-352Talasemi Majör Hastalarında Fragmente QRS ile Sistolik ve Diyastolik Doku Doppler Parametreleri arasındaki İlişki
Adnan Burak Akçay, Nihat Şen, Perihan Bilen, Mahmut Güngör, Tevfik Tansu Kesici, Mehmet Öfgeli, Barış Kavvasoğlu, Filiz Ertekin, Rami Helvacı, Fatih Yalçın, Hasan Kaya
P-353Metabolik senromda sol ventrikül diyastolik disfonksiyonu, hipertansiyondan bağımsız olarak mı gelişir?
Şükrü Aksoy, Gündüz Durmuş, Ufuk Gürkan, Dilaver Öz, Servet Altay, Akın Dayan, Dursun Duman
P-354The Effect of Caffeine on Left ventricular Function in Patients with Coronary Artery Disease
Yalın Tolga Yaylalı, Olga Yaylalı, İbrahim Susam, Suna Kıraç
P-355Arteriyel sertlik değerlendirmesinde ekokardiyografik yöntemler güvenilir midir? Arteriyel sertlik değerlendirmesinde ekokardiyografik ve tonometrik yöntemlerin korelasyonu
Türker Pabuççu, Ebru Özpelit, Nezihi Barış, Bahri Akdeniz
P-356Obstrüktif uyku apne sendromu olan hastalarda diyastolik fonksiyonlar ile hastalığın ciddiyetinin ilişkisi
Turgut Karabağ, Mustafa Aydın, Sait Mesut Doğan, Cem Çil, Muhammet Raşit Sayın, Abdullah Orhan Demirtaş, Nesimi Yavuz
P-357Right and Left Atrial Appendage Functions in Patients with Atrial Septal Aneurysm
Mehmet Demir, Gökhan Özmen, Serdar Keçeoğlu, Nuran Celiloğlu, Mehmet Melek
P-358Hemodinamik açıdan stabil akut pulmoner emboli hastalarında sağ kalımı ve komplikasyonları öngörmede kalp hızı ve troponin-I'nın yeri
Mehmet Ali Çetiner, Muhammet Raşit Sayın, Nesligül Yıldırım, Turgut Karabağ, Mustafa Aydın, Abdullah Orhan Demirtaş
P-359Sağ koroner arteri kronik total tıkalı hastalarda kollateral akımın artırılması ve erken dönem sağ ventrikül sistolik fonksiyonlara etkisi
Aytekin Aksakal, Mehmet Urumdaş, Bünyamin Şan, Atilla Koyuncu, Göksel Açar, Ramazan Kargın, Birol Özkan, Mustafa Bulut, Ali Metin Esen
P-360Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Mortalite Ve Morbidite Üzerine Etkisi
The Effect Of Right Ventricular Functions On Mortality And Morbidity In Patients With Acute Myocardial Infarction
İlker Gül, Hasan Güngör, Bekir Serhat Yıldız, Murat Bilgin, Mustafa Beyazıt Alkan, Ahmet Sayın, Filiz Özerkan Çakan
P-361Romatizmal Mitral Darlığı Olgularında Mitral Balon Valvüloplastinin Sol Ventrikül Miyokard Performans İndeksi Üzerine Akut Ve Orta Dönem Etkileri: Bir Doku Doppler Çalışması
Kurtuluş Özdemir, Hakan Akıllı, Alpay Arıbaş, Hajrudin Alibaşiç, Mehmet Kayrak, Gökhan Altunbaş
P-362Aortik Kapak ve Mitral Anülüs Kalsifikasyonlarının Serum Neopterin Düzeyi ile İlişkisi
The association of between aortic valve and mitral annulus calcification with increased serum neopterin levels
Süleyman Kanyılmaz, Aylin Yıldırır, Cihan Altın, Bülent Özin, Haldun Müderrisoğlu
P-363Sağ koroner arteri kronik total tıkalı hastalarda kollateral akımın artırılması ve sağ ventrikül sistolik fonksiyonlara etkisi: İki boyutlu gerilim(strain) ve Doku Doppler çalışması
Aytekin Aksakal, Mehmet Urumdaş, Elnur Alizade, Sinem Deniz Çakal, Mustafa Bulut, Birol Özkan, Göksel Açar, Gökhan Alıcı, Ali Metin Esen
P-364Assessment of Left Ventricular Torsion by Speckle Tracking Echocardiography in Emery Dreifuss Muscular Dystrophy: A Case Series
Mustafa Gökhan Vural, Mehmet Erat, Harun Kılıç, Ramazan Akdemir, Ekrem Yeter
P-365Koroner kalp hastalığı ve hipertansiyonu olmayan, asemptomatik Tip 2 Diabetes Mellitus’lu hastalarda diyastolik fonksiyon ile egzersiz kapasitesi arasındaki ilişki
Ahmet Gürdal, Melike Zehra Buğra, Erdem Kaşıkçıoğlu, Sertaç Yakal, Nihat Polat
P-366Metabolik sendromlu hastalarda sol atriyal volüm indeksi'nin subklinik ateroskleroz ile ilişkisi
Ali Rıza Gülcan, Refik Emre Altekin, Mustafa Serkan Karakaş, Barış Akdemir, Sinan Cemgil Özbek, Hüseyin Yılmaz
P-367Stabil angina pektoris hastalarında epikardiyal yağ dokusunun transtorasik ekokardiyografi ile dikey olarak ölçümü, koroner arter hastalığı ve antropometrik ölçümler ile ilişkisi
Işık Tekin, Saadet Avunduk, Halil Tanrıverdi, Asuman Kaftan
P-368Koroner Kollateral Dolaşımın Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Strain Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi
Nuray Kahraman Ay, Cihan Örem, Zeynep Kazaz, Gülhanım Kırış, Bilgihan Arslan, Mustafa Öztürk, Oğuzhan Turan, Abdusselam İlter
P-369Isolated ventricular non-compaction cardiomyopathy: a six-year follow-up of first patients diagnosed in Bosnia-Herzegovina
Jasko Caluk, Hilmo Caluk
P-370Asemptomatik mitral darlığı hastalarında sağ ventrikül fonksiyonlarının miyokardiyal performans indeksi yöntemi ile değerlendirilmesi
Serdar Fırtına, Murat Çelik, Barış Buğan, Yalçın Gökoğlan, Atilla İyisoy, Turgay Çelik, Uygar Çağdaş Yüksel, Sait Demirkol, Sinan İşcen, Emre Yalçınkaya, Erkan Yıldırım, Oben Baysan, Hürkan Kurşaklıoğlu
P-371Koroner kalp hastalığı ve hipertansiyonu olmayan, asemptomatik Tip 2 Diabetes Mellitus’lu hastalarda subklinik myokard performans bozukluğunun tespitinde MPI’nin yeri
Ahmet Gürdal, Melike Zehra Buğra, Erdem Kaşıkçıoğlu, Sertaç Yakal, Abdullah Kaplan
P-372Severe pulmonary hypertension secondary to giant chronic dissecting aortic aneurysm presenting as chronic right heart failure
Erkan Baysal, Gültekin Karakuş, Aleks Değirmencioğlu
P-373Obstrüktif Uyku Apnesinde Sol Ventrikül Sistolik ve Diyastolik Senkronizasyonunun Değerlendirilmesi
Mustafa Gökhan Vural, Mehmet Doğan, Hikmet Fırat, Melike Yüce Ege, Mehmet Erat, Göksel Çağırcı, Sadık Ardıç, Ramazan Akdemir, Ekrem Yeter
P-374Assesment of left atrial mechanical function in patients with obstructive sleep apnea
Sinan Cemgil Özbek, Mustafa Serkan Karakaş, Refik Emre Altekin, Barış Akdemir, Atakan Yanıkoğlu, Ali Selim Yalçınkaya, Cengiz Ermiş, Aykut Çilli
P-375Akut Miyokard İnfarktüsü Sonrası Trombolitik Tedavi Verilen Hastaların Sağ Ventrikül Miyokard Performans İndekslerinin, Sağ Ventrikül Fonksiyonları ve Revaskülarizasyonla İlişkisi
The Relation of Right Ventricular Myocardial Performance Index with Right Ventricular Function and Revascularization in Patients who are given Thrombolytic Therapy after Acute Myocardial Infarction
İlker Gül, Murat Bilgin, Ahmet Sayın, Elton Skraqi, Mehmet Şefa Ökten, Filiz Özerkan Çakan
P-376Myokardiyal noncompaction ve ebstein anomalisi birlikteliği: Nadir görülen bir vaka
Hatice Betül Erer, Ayça Türer, Murat Uğur, Nurten Sayar, Mehmet Eren
P-377Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarında Sol Atriyal Appendiks Aktivasyon Zamanının Transtorasik Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Mustafa Gökhan Vural, Mehmet Doğan, Hikmet Fırat, Göksel Çağırcı, Sadık Ardıç, Ramazan Akdemir, Ekrem Yeter
P-378Andiferansiye Spondiloartropatinin Sol Ventrikül Sistolik ve Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Neslihan Albayrak, Nihal Akar Bayram, Şükran Erten, Telat Keleş, Tahir Durmaz, Engin Bozkurt
P-379Ciddi semptomatik fibromiyalji hastalarında endotel disfonksiyonu ve depresyonla ilişkisi
Endothelial dysfunction and its relationship with depression in patients with severe symptomatic fibromyalgia
Özgür Ulaş Özcan, Didem Sezgin Özcan, Başar Candemir, Meltem Aras, Sibel Turhan, İrem Dinçer, Ramazan Atak
P-380Diyastolik Kalp Yetersizliği Hastalarında Kardiyotropin-1 Plazma Düzeyleri Artmıştır
Cardiotrophin-1 Plasma Levels Increased in Patients with Diastolic Heart Failure
Ataç Çelik, Şemsettin Şahin, Fatih Koç, Metin Karayakalı, Mehmet Şahin, İsmail Benli, Hasan Kadı, Turgay Burucu, Köksal Ceyhan
P-381The Relationship between Red Cell Distribution Width and Right Ventricular Dysfunction in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
İsa Sincer, Ali Zorlu, Mehmet Birhan Yılmaz, Ömer Tamer Doğan, Meltem Refiker Ege
P-382Increased aortic stiffness may predict increased risk of coronary artery disease in young adults: a tissue Doppler imaging study
Barış Güngör, Hale Yılmaz, Ufuk Gürkan, Özer Soylu, Mehmet Bozbay, Servet Altay, Kazım Serhan Özcan, Osman Bolca
P-383Transösefagial ekokardiyografi esnasındaki sedasyonun kalp hızı değişkenliğine etkisi: Hipnotik sedasyon ile medikal sedasyon karşılaştırması
The effect of sedation during transesophageal echocardiography on heart rate variability: a randomised clinical trial comparing hypnotic sedation to medical sedation
Yüksel Doğan, Gülay Eren, Evrim Tulubaş, Alparslan Şahin, Serkan Çiftçi, Abdullah Nurdağ, Aliye Soylu, Osman Karakaya
P-384Sjögren Sendromunda Miyokardiyal ve Atrial Elektromekanik Özellikler
Myocardial and Atrial Electromechanical Properties in Sjögren Syndrome
Ahmet Akyel, Yusuf Tavil, Abdurrahman Tufan, Arif Kaya, Mehmet Engin Tezcan, Çağrı Yayla, Salih Topal, Mehmet Akif Öztürk, Nuri Bülent Boyacı
P-385A giant left atrial hydatid cyst in a patient presented with sudden onset of breathless
Enes Elvin Gül, Orhan Özbek, Mehmet Kayrak, Turyan Abdulhalikov, Hasan Esen
P-386Stabil angina pektrois hastalarında epikardiyal yağ dokusunun transtorasik ekokardiyografi ile horizontal ve alansal ölçüm değerlerinin koroner arter hastalığı ve antropometrik ölçümler ile ilişkisi
Işık Tekin, Saadet Avunduk, Halil Tanrıverdi, Asuman Kaftan
P-387ateroskleroz belirteci olarak epikardiyal yağ dokusu kalınlığı ile dejeneratif (kalsifik) aort kapak hastalığı arasındaki ilişki
Selma Akdeniz, Bahri Akdeniz, Ebru Özpelit, Nazile Bilgin Doğan
P-388Asemptomatik mitral darlığı hastalarında sağ ventrikül fonksiyonlarının fraksiyone alan değişimi yöntemi ile değerlendirilmesi
Serdar Fırtına, Murat Çelik, Barış Buğan, Yalçın Gökoğlan, Atilla İyisoy, Turgay Çelik, Uygar Çağdaş Yüksel, Sait Demirkol, Emre Yalçınkaya, Sinan İşcen, Erkan Yıldırım, Oben Baysan, Hürkan Kurşaklıoğlu
P-389Koroner arter hastalarında serum gama-glutamil transferaz ve epikardiyal yağ doku ilişkisi
Meltem Refiker Ege, Ümit Güray, Yeşim Güray, Burcu Demirkan, Halil Lütfü Kısacık
P-390Primer Hiperparatroidi hastalarında sol ventrikül sistolik asenkroni varlığının değerlendirilmesi
Abdulkadir Kırış, Cihangir Erem, Gülhanım Kırış, İrfan Nuhoğlu, Kayıhan Karaman, Nadim Civan, Cihan Örem, İsmet Durmuş, Merih Kutlu
P-391Sol ventrikul diyastolik disfonksiyonunun sol atrial fazik volumetrik değişiklikler üzerine etkisi
Mustafa Kurt, İbrahim Halil Tanboğa, Ahmet Kaya, Turgay Işık, Mehmet Ekinci, Emine Bilen, Mehmet Fatih Karakaş, Vecih Oduncu, Perihan Bilen
P-392İzovolumik Akselerasyon Zamanı Geniş Sekundum ASD'li Hastalarda Değişmemektedir
Mehmet Ertürk, Muzaffer Aslan, İbrahim Faruk Aktürk, Mehmet Gül, Özgür Akgül, Ender Öner, Ali Birant, Muhammet Hulusi Satılmışoğlu, Ömer Çelik, Aydın Yıldırım
P-393Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığının Sol Ventrikül Fonksiyonlarıyla İlişkisi
Gülhanım Kırış, Kayıhan Karaman, Abdulkadir Kırış, İsmet Durmuş, Zeynep Kazaz, Bilgihan Arslan, Mustafa Öztürk, Merih Kutlu, Şahin Kaplan
P-394Sağlıklı bireylerde sağ ventriküle ait dP/dt’nin normal değerleri
Sait Demirkol, Uygar Çağdaş Yüksel, Şevket Balta, Turgay Çelik, Barış Buğan, Uğur Küçük, İbrahim Halil Kurt, Oben Baysan, Atilla İyisoy
P-395Yeni tanı hipertansif hastalarda sol ventriküler asenkroniyi etkileyen faktörler ?
Abdulkadir Kırış, Gülhanım Kırış, Kayıhan Karaman, Mürsel Şahin, Ömer Gedikli, Şahin Kaplan, Asım Örem, Merih Kutlu
P-396Peruktan koroner girişim yapılacak yüksek riskli anstabil anjina ve st segment yükselmesi olmayan hastalarda, işlem öncesi başlanan tirofibanın, sol ventrikül myokard performans indeksi üzerine etkisi
Zeydin Acar, Fırat Ural, Mustafa Tarık Ağaç, Abdulkadir Kırış, Levent Korkmaz, Hakan Erkan, İhsan Dursun, Şükrü Çelik
P-397Akut Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Obezitenin Sol Ventrikül Sistolik ve Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi
The impact of obesity on left ventrıcular systolic and diastolic functions in the patients with acute myocardial infarction
Hüseyin Uğur Yazıcı, Fatih Poyraz, Mehmet Akif Vatankulu, Murat Turfan, Nihat Şen, Murat Tulmaç, Vedat Şimşek, Nazif Aygül, İbrahim Özdoğru, Adnan Abacı
P-398Sjögren sendromunda sol ventrikül fonksiyonlarının doku doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Evaluation of left ventricular function with tissue doppler echocardiography in the sjogren's syndrome
Nihal Akar Bayram, Ömer Faruk Çiçek, Şükran Erten, Telat Keleş, Tahir Durmaz, Emine Bilen, Engin Bozkurt
P-399Akut Miyokard İnfarktüsü Sonrası Sağ Ventrikül Diyastolik Fonksiyonlarının İlk Otuz Gündeki Değişimi
The change of Right Ventricular Diastolic Functions in the first thirty-days after Acute Myocardial Infarction
İlker Gül, Hasan Güngör, Günay Güneş, Ahmet Sayın, Burcu Büyükoğlan Zihni, Filiz Özerkan Çakan
P-400Fibromiyalji hastalarında aortun elastik özelliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of aortic elastic properties in patients with fibromyalgia
Özgür Ulaş Özcan, Didem Sezgin Özcan, Başar Candemir, Meltem Aras, Sibel Turhan, İrem Dinçer, Ramazan Atak
P-401Sağ ve sol uzun eksen fonksiyonlarının iki boyutlu speckle tracking metodu olan TMAD ile değerlendirilmesi
Sait Demirkol, Şevket Balta, Uygar Çağdaş Yüksel, Uğur Küçük, Turgay Çelik, Barış Buğan, Oben Baysan, Atilla İyisoy, Mustafa Özkan
P-402Karotis intima-media kalinligi ile Koroner arter hastaligi kompleksitesinin iliskisi
Mehmet Ekinci, Mustafa Kurt, İbrahim Halil Tanboğa, Ahmet Kaya, Turgay Işık, Emine Bilen, Vecih Oduncu, Enbiya Aksakal, Mehmet Mustafa Can, Mehmet Fatih Karakaş
P-403Koroner arter hastaliginin varligi, yayginligi ve kompleksitesinin sol atrial deformasyon üzerine etkisi
Mustafa Kurt, İbrahim Halil Tanboğa, Ahmet Kaya, Turgay Işık, Emine Bilen, Mehmet Fatih Karakaş, Vecih Oduncu, Mehmet Mustafa Can, Mehmet Ekinci, Enbiya Aksakal
P-404Mitral darlıklı hastalarda sol atrium fonksiyonlarının iki boyutlu speckle tracking ile değerlendirilmesi The assesment of left atrial function in patients with mitral stenosis using two-dimensional speckle tracking echocardiography
Sait Demirkol, Uğur Küçük, Oben Baysan, Turgay Çelik, Barış Buğan, Uygar Çağdaş Yüksel, Şevket Balta, Murat Çelik, Basri Amasyalı, Atilla İyisoy
P-405Doppler Strain imaging for evaluation of left ventricular function by transesophageal echocardiography: a look for practicability of transesophageal strain application
Enbiya Aksakal, Eftal Murat Bakırcı, Serdar Sevimli, Mahmut Açıkel
P-406Statin tedavisinin 12 derivasyonlu EKG'de P dalga parametreleri ve total atriyal iletim zamanı üzerine etkisi
Gülten Aydoğdu Taçoy, Çağrı Yayla, Mehmet Kadri Akboğa, H. Murat Özdemir, Rıdvan Yalçın, Nuri Bülent Boyacı, Atiye Çengel
P-407Asemptomatik mitral darliği hastalarinda sağ ventrikül fonksiyonlarinin doku doppler yöntemi ile değerlendrilmesi
Serdar Fırtına, Murat Çelik, Barış Buğan, Yalçın Gökoğlan, Hürkan Kurşaklıoğlu, Atilla İyisoy, Turgay Çelik, Uygar Çağdaş Yüksel, Sait Demirkol, Sinan İşcen, Emre Yalçınkaya, Erkan Yıldırım, Oben Baysan
P-408Assessment of Atrial Conduction Time in Patients with Systemic Lupus Erythematosus
Orhan Doğdu, Mikail Yarloğlueş, Mehmet Güngör Kaya, İdris Ardıç, Yusuf Kılınç, Deniz Elçik, Şaban Keleşoğlu, Mahmut Akpek, Ömer Şahin, Said Coşkun, Nilüfer Oğuzhan, Abdurrahman Oğuzhan
P-409Hipertansiyonlu Hastalarda Arterosklerozun Yeni göstergesi olan Aortik Akımın İlerme Hızı ile Bilek Brakial İndeksin İlişkisi
Arterosklerozu New Marker of Aortic Flow Propagation Velocity Associated with Ankle/Brachial Blood Pressure Index in Patients with Hypertension
Ahmet Güneş, Ünal Güntekin, Sema Yıldız, Bedri Caner Kaya, Ethem Deveci, Zekeriya Kaya, Yusuf Sezen, Asuman Yeşilay Biçer, Recep Demirbağ
P-410The case of 24 years old girl with extremity defects accompanying congenital heart defects.. (ASD,Eisenmenger syndrome): An Atypical presentation of Adams-Oliver Syndrome
Erkan Baysal, Aleks Değirmencioğlu, Omaç Tüfekçioğlu
P-411Prediabetik hastalarda sol ventrikül diyastolik disfonksiyonunun ve miyokard performans indeksinin değerlendirilmesi
Evolution of left ventricular diastolic dysfunction and myocardial performance index in prediabetic patients
İbrahim Rencüzoğulları, Mehmet Necdet Akkuş
P-412Migreni Olan Yetişkin Hastalarda Artmış Aortik Stiffness
Mehmet Ertürk, İbrahim Faruk Aktürk, Barış Topçular, Neslihan Behrem Gayır, Mehmet Gül, Murat Örten, Ahmet Arif Yalçın, Fatih Uzun, Özgür Sürgit, Nevzat Uslu
P-413Doku Doppler Goruntuleme ve Speckle Tracking Ekokardiyografide Elde Edilen Mitral Annuler Velositelerin Sol Ventrikul Diyastol Sonu Basinci ile Karsilastirilmasi
Ahmet Kaya, İbrahim Halil Tanboğa, Mustafa Kurt, Turgay Işık, Mehmet Ekinci, Ednan Bayram, Enbiya Aksakal, Serdar Sevimli, Selim Topçu, Vecih Oduncu, Emine Bilen, Süleyman Karakoyun
P-414Sinus Venosus Atrial Septal Defect Coexistence with Ostium Primum Defect: A Rare Manifestation of Atrial Septal Defect
İdris Ardıç, Ömer Şahin, Mikail Yarloğlueş, Mehmet Güngör Kaya
P-415Metabolik sendromlu hastalarda çıkan aortun doku Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi
Hale Yılmaz, Barış Güngör, Tuğba Kemaloğlu, Nurten Sayar, Ufuk Gürkan, Mehmet Yılmaz, Hatice Betül Erer, Nazmiye Çakmak, Dilaver Öz, Osman Bolca
P-416Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarında Aortik Kompliyansın ve Aort-Sol Ventrikül Eşleşmesinin Değerlendirilmesi
Mustafa Gökhan Vural, Hikmet Fırat, Harun Kılıç, Sadık Ardıç, Ramazan Akdemir, Ekrem Yeter
P-417Data of ehocardiography in the population of the internally displased people of 20-59 years, suffering from arterial hypertension
Agabaci Musayeva
P-418Evaluation of Aortic Stiffness in Patients with Obesity and Hypertension
Hüseyin Sürücü, Hakkı Boz, Ersan Tatlı, Mehmet Meriç
P-419Echocardiographic Evaluation of Left Ventricular Systolic and Diastolic Functions with Using a Novel Index
Hüseyin Sürücü, Selnur Okudan, Ali Değirmenci, Hakkı Boz, Muzaffer Ertürk, Ersan Tatlı
P-420Assessment of Atrial Conduction Time in Patients with Behçet’s disease
Mehmet Cansel, Julide Yağmur, Hakan Taşolar, Yelda Karincaoğlu, Necip Ermiş, Nusret Açıkgöz, Adil Bayramoğlu, Omur Otlu, Ramazan Özdemir, Hasan Pekdemir, Ferhat Eyyüpkoca
P-421Epikardiyal yag doku kalinligi ile Koroner arter hastaligi kompleksitesinin ilişkisi
Mustafa Kurt, İbrahim Halil Tanboğa, Turgay Işık, Ahmet Kaya, Mehmet Ekinci, Emine Bilen, Vecih Oduncu, Mehmet Fatih Karakaş
P-422Tetralogy of Fallot may escape attention even in pregnancy: a late presenting case of a multiparous woman
Enes Elvin Gül, Turyan Abdulhalikov, Ramazan Aslan, Orhan Özbek, Niyazi Görmüş, Kurtuluş Özdemir
P-423Akut allerjinin sağ ventrikül fonksiyonlarına etkisi
Necati Dağlı, Oğuz Kaan Kaya, Mustafa Yıldız, Mehmet Balin, Mehmet Ali Kobat, Mustafa Ferzeyn Yavuzkır, Ilgın Karaca
P-424Does Giant Atrial Septal Aneurysm With Spontaneous Echo Contrast Create A Higher Risk for Stroke?
Ümit Yaşar Sinan, Ahmet Yıldız, Mehmet Serdar Küçükoğlu
P-425Mitral Kapak Cerrahisi Sonrası Aort İle Sol Atriyum Arası Fistül
Mahmut Akpek, Şaban Keleşoğlu, Ali Doğan, İbrahim Özdoğru
P-426Assessment of atrial conduction time by tissue Doppler echocardiography and P-wave dispersion in People with Cigarette smoking
Erdal Aktürk, Julide Yağmur, Nusret Açıkgöz, Necip Ermiş, Mehmet Cansel, Yasin Karakuş, Hakan Taşolar, Hasan Pekdemir
LookUs & OnlineMakale