ter">

İnfektif Endokarditten Korunma Kılavuzu

Önsöz

Türk Kardiyoloji Derneği’nce hazırlanan bir uygulama kılavuzunu daha sunmanın kıvancını değerli üyelerimizle paylaşıyorum. Bilindiği gibi derneğimiz, kanıta dayalı kardiyoloji çerçevesi içinde önemli konularda uygulama kılavuzları hazırlamaktadır. Bu kılavuzlar temelde dernekçe belirlenen bir uzmanlar kurulunca geliştirilen ön metnin geniş gruplarda tartışılması ve daha sonra TKD Yönetim Kurulunun onayı ile son şeklini almaktadır. Eldeki bilimsel kanıtlar ve önemli uluslar arası kuruluşlarca hazırlanmış kılavuzların ülkemiz gerçekleri ile bağdaştırılması esas düşünceyi oluşturmaktadır. Elinizdeki bu son kılavuz da benzer yolla hazırlanmıştır.

İnfektif endokarditin tanı ve tedavisinde son yıllarda önemli gelişmeler elde edilmiştir. Bununla birlikte hala ciddi bir morbidite nedeni olduğu gibi, uygun şekilde tedavi edilmezse öldürücü olma özelliğini de korumaktadır. Önemle vurgulanması gereken konu, infektif endokarditin olguların çoğunda altta yatan bir kalp hastalığı varlığında ve bakteriyemiye yol açan bir işlem sonunda gelişmesidir. Dolayısıyla bakteriyeminin önlenmesi ile korunma olasılığı bulunmaktadır. Ülkemizde özellikle ağız hijyenine yaygın olarak gereken önemin verilmemesi, basit sayılabilecek işlemlerle infektif endokardit gelişmesi olasılığını artıran önemli bir faktördür. Bütün bu nedenlerle, özellikle infektif endokarditten korunmaya yönelik bir kılavuz hazırlanması ve ülkemiz hekimlerinin kullanımına sunulması düşünülmüştür. Özellikle hazırlanacak cep kartlarının her daldaki hekime yararlı olacağı düşünülmüştür.

İnfektif endokardit tanı ve tedavisi başından sonuna kadar kalp hastalıkları, infeksiyon hastalıkları ve kalp cerrahisi uzmanlarından oluşan bir takımı ilgilendiren çok yönlü bir sorundur. Bu nedenle infektif endokarditten korunma kılavuzu uzmanlar kurulunda, kalp hastalıkları uzmanları yanında ilgili uzmanlık dallarının da temsilcilerinin bulunmasına özen gösterilmiştir.

Kısa sürede bu kılavuzu hazırlayan uzmanlar kuruluna, fikirleriyle gelişmesine katkıda bulunan üyelerimize ve Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu’na teşekkürlerimi sunarım.

Prof.Dr. Altan ONAT

Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı