Türk Kardiyoloji Derneği Koroner Arter Hastalığına Yaklaşım ve Tedavi Kılavuzu

 

Önsöz

Türk Kardiyoloji Derneği, başta iç hastalıkları uzmanları olmak üzere, ilgili hekimler için bir Koroner Arter Hastalığı Yaklaşım ve Tedavi Kılavuzu hazırlamıştır. Bu kılavuz koroner kalp hastalığını - subklinik, kronik ve akut dönemlerinde - bir bütün olarak ele almayı amaçlamaktadır. Akut koroner sendromu kapsamakla birlikte, miyokard infarktüsünün akut dönemiyle ilgili bilgiler için TKD'nin 1997 yılında yayınladığı Akut Miyokard İnfarktüsü Tedavi Kılavuzuna atıf yapılmaktadır. Hekimin her dönemdeki risk etmenlerini ve toplam koroner riski nasıl belirleyeceğini öğrenebileceği, yaşam tarzına ilişkin gerekli değişikliklerin yanısıra, çeşitli ilaçların ve invazif girişim ile cerrahi müdahalelerin endikasyon ve sonuçlarının kanıta dayalı tıbba (evidence-based medicine'e) göre açıklandığı bir kılavuz geliştirildiğine inanmaktayız.

Kılavuza uluslararası düzeyde iki belgenin esas teşkil etmesi uygun görüldü: a) American College of Cardiology'nin 1996'da yayınlanan Task Force raporu*, b) Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin Angina Pektoris kılavuzu**. Bununla birlikte hem ülkemizin bazı özelliklerine ilişkin bir takım bilgiler, hem de son üç yılda literatüre geçen birçok önemli çalışmalar bu belgede yer almaktadır. TKD Kılavuzunun ilk manuskript redaksiyonu, 11 uzman tarafından 1998 yılı yazı ve sonbaharında 4 toplantı yapılarak kaleme alındı. Kılavuzun nihai metni, geçmiş örneklerde de olduğu gibi, TKD Yönetim Kurulunun onayından sonra ortaya çıktı.

Bu kılavuzun TKD Koroner Kalp Hastalığından Korunma ve Tedavi Kılavuzu'ndan anlamlı farkları şöyle özetlenebilir: Farklı bir biçimde atero-trombogeneze yer veren, risk faktörlerini etkinlik sınıflarına ayıran, hastalığın klinik spektrumuna ve risk belirlemeye ağırlık veren, riski azaltabilecek faktörleri derecelendiren, stabil ve kararsız anginada diyet ve ilaç tedavisi ile invazif ve cerrahi girişimleri ve bunların endikasyon ile sonuçlarını açıklayan, tedavi usullerinin maliyet-etkinliğine etraflıca yer veren, ülkemizde optimal tedavi ve koruyucu kardiyoloji hizmet alanında öneri getiren bir kılavuzdur. Ayrıntılara girilebilmiş, sınırlı sayıda kaynak sunulabilmiş olan bu metinle, kapsamlı bir ders kitabı değil, pratik nitelikli bir kılavuz amaçlanmıştır. İlgili hekimlerimizin yararlanması dileğiyle,

 

Prof. Dr. Altan Onat

Kılavuzun Koordinatörü ve Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı

 

* Task Force Report on Matching the Intensity of Risk Factor Management with the Hazards for Coronary Disease Events, 27th Bethesda Conference. J Am Coll Cardiol 1996; 27: 957-1047

** Guidelines on Management of Stable Angina Pectoris. Eur Heart J 1997; 18: 405-416