AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ TEDAVİ KILAVUZU

 

GİRİŞ

Akut miyokard infarktüsü (AMİ), ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olması, genellikle toplumun üretken yaş grubunda daha sık görülmesi, akut dönem sonrası komplikasyonlara bağlı olarak ciddi sorunlara yol açması gibi çeşitli nedenlerle önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Son 20 yıl içinde AMİ’nün tedavisinde önemli gelişmeler olmuştur. Bu gelişmelere rağmen, hastane öncesi dönemdeki ilk saatlerde mortalite hala yüksektir ve ilk 1 – 2 saat içindeki ölümler toplam ölümlerin yarısını oluşturmaktadır. İlk saatlerde görülen ölüm oranını azaltmak, hekimin ve sağlık görevlilerine bağlı olduğu kadar, halkın bilinçlendirilmesine, eğitilmesine, etkin ve hızlı bir ambulans ve ilk müdahale servisinin sağlanmasına da bağlıdır.

 

Türk Kardiyoloji Derneği, AMİ tedavisinde gelişmeleri gözden geçirerek, pratisyen hekimler, iç hastalıkları uzmanları ve kardiyologların yararlanabileceği düşüncesi ile ulusal kılavuz hazırlamayı uygun görmüştür. Şüphesiz, ülkemizde hastanelerin ve yoğun bakım ünitelerinin aynı standartta olmadıkları, önerilen tedavi yöntemlerinin her yerde mümkün olamayacağı bilinmektedir. Buna rağmen hastalara kılavuz çerçevesinde bilinçle yaklaşarak, hastaların yönlendirilmesi veya hastalara zarar verici davranışların ve tedavilerin engellenmesi de kılavuzun amaçlarından biridir. Metin hazırlanırken genel literatür bilgisi yanında, tecrübe birikimi ve ülkemizin şartları da düşünülmüştür.

 

AMİ’lü hastanın tedavisini, şikayet ve bulguların ilk çıktığı dakikalardan ilerleyen saat ve günlere göre farklı zaman dilimlerinde irdelemek uygun olur.

 


Bu kılavuz Türk Kardiyoloji Derneği’nce belirlenen Eksper Kurulu (Ümit Aker, Güneş Akgün, Necmi Değer, Rasim Enar, Yılmaz Nişancı-Editör, Tuğrul Okay, Abmet Oktay, Ali Oto, Önal Özsaruhan, Cüneyt Türkoğlu ve Tezer Ulusoy) tarafından hazırlanmış, 13. Ulusal Kardiyoloji Kongresinde yapılan tartışmalı panelde alınan önerilere göre tekrar düzenlendikten sonra, Ülkemizdeki kardiyoloji merkezlerine gönderilip tekrar değerlendirme ve eleştirileri dikkate alınarak son şekli verilmiştir.