ÖNSÖZ

 

Son yıllarda kardiyoloji alanındaki en önemli gelişimlerden biri aritmilerin tanı ve tedavisi alanında olmuştur. Özellikle sık görülen çeşitli aritmilerin oluş mekanizmalarının anlaşılmasını sağlayan deneysel çalışmalar tanı ve tedavi alanındaki bu gelişmelere ışık tutmuştur. Önceleri daha çok elektrokardiyolojik non-invaziv yöntemlere dayalı tanı için bugün artık doğrudan intrakardiyak sinyallerin kayıt ve analizini sağlayan girişimsel elektrofizyolojik tanı yöntemleri özellikle kullanılır olmuştur. Bu konu öylesine dallanıp budaklanmış ve sonunda elektrofizyolojik tanı yöntemlerini kullanabilme belli bir eğitim ve deneyim gerektirir hale gelmiştir. Antiaritmik ilaç tedavisinin sınırlılıkları, etkinlik ve yan etki profili ile ilgili kısıtlılıklar ilaç dışı tedavi yöntemlerine yönelimi güçlendirmiş ve elektriksel tedavi yöntemleri birçok aritminin tedavisinde ön plana çıkmıştır. Böylece girişimsel elektrofizyolojik tanı yöntemleri tedavi boyutu da kazanmıştır. Tanısal girişimsel yöntemlerle aritmi mekanizmalarının da anlaşılması ve tedavide başta radyofrekans enerjisi olmak üzere çeşitli enerji kaynaklarını kullanarak aritmiye yol açan patofizyolojinin düzeltilmesi birçok aritmi için seçilecek yaklaşım olma özelliği kazanmıştır.

Diğer alanlarda olduğu gibi uygulamayı yürüten meslektaşlarımıza kanıta dayalı olarak girişimsel tanısal ve tedavi edici elektrofizyoloji yöntemlerinin nasıl en verimli kullanılabileceğini gösteren bir kılavuz hazırlama fikri bu gelişmelerin sonucudur. Kısıtlı kaynakların verimli kullanılması açısından da elinizdeki kılavuzdaki bilgiler önem taşımaktadır.

Türk Kardiyoloji Derneği uluslararası bilimsel mesleki derneklere paralel olarak bu kılavuzu hazırlamış ve meslektaşlarımızın yararlanmasına sunmuştur. Kılavuzun hazırlanmasında emeği geçen uzmanlar kurulundaki değerli üyelerimize teşekkür eder kılavuzun yararlı olmasını dilerim.

 

Saygılarımla

 

Prof. Dr. Altan Onat

Başkan, TKD