Tablo 3. Metabolik sendrom tanısı (2)

1. Abdominal obezite Bel çevresi

2. Trigliserid

3. HDL-kolesterol

4. Kan basıncı

5. Açlık kan şekeri


erkekte > 102 cm 
kadında > 88 cm

>150 mg/Dl

erkekte <40 mg/dL,
kadında < 50 mg/dL

≥130/85 mm Hg

≥110 mg/dL