Tablo 6. Fiziksel aktivite yoluyla olumlu sonuca ulaşmada doğrudan etki mekanizmaları (76)

Fiziksel inaktivitenin klinik belirtisi

Günlük aktivite artışının yararları

Yarar mekanizması

Dislipidemi

Kas kasılması sonucu kandan trigliserid, şilomikron ve VLDL temizlenir.

Yağ asidi alım, transfer ve oksidasyonu için gen transkripsiyonunu ve protein düzeyini arttırır.

Ateroskleroz

Koroner arter lümen çapını genişletir.

NO artışı vasküler düz kas hücre proliferasyonu, trombosit agregasyonunu ve monosit yapışkanlığını inhibe eder.

Hipertansiyon

Kan basıncını ve şiddetli hipertansiyonlu erkeklerde sol ventrikül hipertrofisini azaltır.

NO artışı damar düz kasında gevşeme sağlar.

Vasküler

Atım hacmini yükseltir, kalp hızını düşürür ve kapiler yoğunluğunu arttırır.

 

Kardiyovasküler

Angina/Mİ

Konjestif kalp yetersizliği

Mİ sonrası ölüm riskini %20-25 azaltır Endotel fonksiyonunu, iskelet kasının aerob metabolizmasını düzeltir.

Endotel türevli NO komşu düz kas hücrelerinde relaksasyon yaratır.

Serebrovasküler (inme)

Kadında toplam ve iskemik inme riskini doza bağımlı biçimde azaltır.

Kan basıncını, plazma fibrinojenini, trombosit agregasyonunu ve plazma tPA aktivitesini azaltır.

Periferik vasküler hast.

Klaudikasyon

Treadmill'de maksimum yürüme mesafesini arttırır.

Damarlarda NO aracılığıyla vasküler relaksasyonu ve kollateral damarların gelişmesini arttırır.

NO= nitrikoksid, tPA= doku plazminojen aktivatörü, VLDL= çok düşük yoğunluklu lipoprotein, Mİ= miyokard infarktüsü