Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 9 Sayı: 3 / 2017


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Doç. Dr. Hakan Altay

Katkıda Bulunanlar:
Doç. Dr. Hakan Altay


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


3--63

Effect of Bromocriptine on left ventricular function in women with peripartum cardiomyopathy: A multicenter randomized study. Avrupa Kalp Yetersizliği ve 4.Dünya Akut Kalp Yetersizliği Kongresi, Paris, 29 Nisan- 2 Mayıs, 2017

KY Bülteni - Peripartum kardiyomiyopati (PPKM) gelişen hastalarda Bromokriptin tedavisi ile sol ventrikül fonksiyonlarında anlamlı iyileşme sağlanmaktadır. (Doç. Dr. Hakan Altay)Peripartum kardiyomiyopati (PPKM) gelişen hastalarda Bromokriptin tedavisi ile sol ventrikül fonksiyonlarında anlamlı iyileşme sağlanmaktadır.

Doç. Dr. Hakan Altay


Peripartum kardiyomiyopati (PPKM), daha once kalp hastalığı ve kalp yetersizliği (KY) olmayan hastalarda hamileliğin son evrelerinde veya doğum sonrası ilk aylarda gelişen kardiyomiyopatiye verilen isimdir. Teşhis  sistolik disfonksiyonun ve ejeksiyon fraksiyonun < %45 gösterilmesi ile konur. Amerika’da PPKM görülme sıklığı 1:1,400-1:3500 iken bu oran bazı bölgelerde (ör. Haiti’de) 1:300 civarındadır. Şu ana kadar PPKM hastaları sadece standart KY tedavisi almaktadır ve PPKM patofizyolojisine spesifik bir ilaç geliştirilememiştir. Deneysel modeller üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda prolaktinin ve özellikle onun ayrılmış anjiostatik formu olan 16kd prolaktinin PPKM’de ana rol oynadığını ve PPKM’nin prolaktin salınımını bloke eden Bromokriptin ile engellenebileceğini gösteren kanıtlar birikmeye başlamıştır.

Araştırıcılar bu çalışma için 12 merkezden PPKM bulunan 140 hastayı taramışlardır. Sonuçta  PPKM olan ve EF<%35 olan  63 hasta randomize edilmiştir. 32 kadın 1 haftalık Bromokriptin tedavisine ve 31’ide 8 haftalık Bromokriptin tedavisine randomize edilmiştir. Primer sonlanım noktası 6. Ayın sonunda  kardiyak MR ile EF’de değişimin tespit edilmesi olarak belirlenmiştir. 6. Ay sonunda EF’de artış 1 haftalık ve 8 haftalık Bromokriptin tedavilerinde aynı bulundu (sırası ile EF’de  artış %21 ve % 24). 8 haftalık tedavi alan hastalarda tama yakın EF’de iyileşme (>%50) 1 haftalık tedavi alanlara gore daha fazla izlendi. Tüm hastaların %97’sinde EF’de iyileşme izlendi. Sadece %3 hasta(5 hasta) ciddi KY devam etti. Bu 5 hastanın 3’ünde 12 ayın sonunda tama yakın iyileşme izlenirken, 1’inde EF %47’ye yükseldi.  Sadece tek bir hastada EF %15 olarak devam etti. Hiçbir hasta da kalp transplantasyonu, sol ventrikül destek cihazı(LVAD) ihtiyacı veya ölüm  gözlenmedi.

Bu çalışmada EF < %30 olan PPKM hastalar IPAC kayıt çalışmasına gore karşılaştırıldığında; IPAC kayıt çalışmasında kalp transplantasyonu/LVAD ihtiyacı %19 ve ölüm %15 iken, bu çalışmada bromokriptin tedavisi alanlarda kalp transplantasyonu/LVAD ihtiyacı % 0 ve ölüm %0 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak PPKM olan hastlarda, standart KY tedavisine eklenen Bromokriptin 1 hafta veya 8 hafta tedavisi tam fonksiyonel iyileşme yanında morbidite ve mortalite açısından da yararlı ve güvenli bulunmuştur. 1 haftalık bromokriptin tedavisi PPKM’de tam iyileşme için çoğu hastada yeterli iken özellikle çok ciddi KY hastalarında bu tedavinin 8 haftaya uzatılması ek yarar sağlayabilir. Bu çalışmanın tek bir ülkede kısıtlı sayıda hasta ile yapılması bu çalışmanın zayıf tarafıdır ve randomize, uluslararası, çok merkezli çalışma ile bu hipotez desteklenmelidir.

Araştırıcılar bu çalışmanın sonuçları ve Hannover klinik tecrübelerine dayanarak  2017 Dünya Akut Kalp yetersizliği Paris kongresinde PPKM’li hastalara aşağıdaki tedavi algoritmasını önermiştir:
Eğer EF> %25 ise ve kardiyojenik şok yok ise; Bromokriptine 2.5 mg günde bir kez akşamları 7 gün boyunca alınması (standart KY tedavisi ve profilaktik antikoagulasyona ek olarak)
Eğer EF< %25 veya kardiyojenik şok varsa; Bromokriptine günde  2 kez 14 gün ve sonrasında günde 1 kez akşamları 6 hafta devam edilmesi (standart KY tedavisi ve profilaktik antikoagulasyona ek olarak)
Eğer hasta çok ciddi hasta ise (entübe edilmiş/mekanik dolaşım desteği altında) ; Bromokriptine 2.5 mg günde 2 kez başlanmalı, periyodik olarak prolaktin ölçülmeli ve gerekirse bromokriptine dozu 5-10 mg günde 2 keze çıkarılmalı (standart KY tedavisi ve profilaktik antikoagulasyona ek olarak)3--63

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.