Kalp Yetersizliği Elektronik Haber Bülteni Yıl: 11 Sayı: 2 / 2019


Kalp Yetersizliği ÇG
Yönetim Kurulu


Başkan:
Hakan Altay
Üye
Barış Kılıçaslan
Üye
Özlem Yıldırımtürk
Üye
Şerafettin Demir


Sayı Sorumlusu:
Dr. Hakan Altay
Dr. Özlem Yıldırımtürk
Dr. Umut Kocabaş


ANKET

ANKET

Geçmiş anket sonuçları

Bülten İstek Formu


2--73

KY Bülteni - Akut Kalp Yetersizliği Sebebiyle Hastaneye Yatırılan Hastalarda 24 Saat Istaroxim İnfüzyonunun Güvenlik ve Etkinliği (Dr. Özlem Yıldırımtürk)Akut Kalp Yetersizliği Sebebiyle Hastaneye Yatırılan Hastalarda 24 Saat Istaroxim İnfüzyonunun Güvenlik ve Etkinliği

Dr. Özlem Yıldırımtürk


Istaroxim ((E, Z) - 3 -   [(2-aminoethoxy) -imino] androstane-6,17-dione) lusi-inotropik etkinliğe sahip intarvenöz kullanılabilen bir ajandır. Kardiyomiyositlerde kalsiyum dönüşümü üzerinden etkili olan bu ajan, diyastolde sarkoplazmik retikulumdan spontan Ca2+ dışarı akışını arttırmadan SR içerisinde Ca2+ birikimini sağlayacak SERCA 2a stimülasyonuna sebep olurken (lusitropik etkinlik), sistolde sitosolik kalsiyum birikimini indüklen Na+-K+-ATPazı inhibe eder (intoropik etkinlik).

Bu sene ESC Heart Failure 2019 kongresinde istaroxim ile yapılan faz 2 çalışmanın sonuçları sunuldu.Bu çalışmada amaç; akut kalp yetersizliği ile hastaneye yatırılan hastalarda istaroximin plasebo ile karşılaştırıldığında güvenlik ve etkinliğini ortaya koymaktı. Bu amaçla istaroxim 0,5 mcg/kg/dk ve 1,0 mcg/kg/dk dozlarında hastaya verildi. Birincil son noktası E/e’ parametresinde 24 saatte bazale gör değişiklikti. İkincil son noktalarda ekokardiyografik parametreler, dispne ciddiyeti ve NT-proBNP değerlendirildi. Güvenlik son noktalarında; kardiyak troponin, GFR’deki değişiklikler, sistolik kan basıncı ve kalp hızındaki değşiklikler kaydedildi. Çalışmaya kardiyojenik şokta olmayan, ejeksiyon fraksiyonu %40’ın altında olan ve 40 mg ve üzerinde furosemid ihtiyacı olan hastalar alındı. İntravenöz vazodilatör, inotrop, vazopresör ve digoksin tedavisi alan, ek olarak kreatinin seviyeleri 3,0 mg/dl ya da GFR düzeyi 30 ml/dk/m2 altında olan hastalar çalışma dışında bırakıldı. Çok sayıda merkezden 144 hasta değerlendirmeye alındı. 120 hasta ile analiz yapıldı. Demografik veriler açısından plasebo ve istaroxim grupları arasında anlamlı fark yoktu. E/e’ oranında bazale göre değerlendirildiğinde 24. saatte istaroxime 0,5 mcg/kg/dk ve 1,0 mcg/kg/dk verilen kohortlarda plaseboya göre anlamlı azalma sağlanırken, 1,0 mcg/kg/dk dozunda 6.saatte de yarar gösterildi. Atım hacmi indeksinde de istaroxim ile her iki dozda istatistiksel olarak anlamlı artış sağlandı ve bu düzelmenn infüzyon kesildikten 24 saat sonra da devam ettiği tespit edildi. Kalp hızında 0,25 mcg/kg/dk dozunda ortalam 5 atımlık, 1,0 mcg/kg/dk dozunda ortalama 10 atımlık bir azalma olduğu görüldü. Düşük doz istaroxim ile sistolik kan basıncında anlamlı yükselme olmazken, yüksek doz ile 10 mmHg’lık istatistiksel anlamlı artış gözlendi. Plasebo ile karşılaştırıldığında troponin seviyelerinde kohortlar arasında anlamlı fark bulunmadı. Her iki istroxim grubunda NTproBNP seviyelerinde düşüş olmakla beraber istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı. GFR seviyelerinde yüksek doz istaroxime ile 24 saatte istatistiksel anlamlı iyileşme tespit edildi. Kohortlar arasında Holter monitorizasyonla ya da klinik olarak gözlenen aritmiler açısından fark bulunmadı.

Bu çalışma akut kalp yetersizliği tablosunda başvuran hastaların tedavisinde yeni bir ajanın mekanik olarak etkinliğinin ve güvenirliliğinin gösterilmesi açısından önemlidir. İstaroxim ile yapılacak daha yüksek sayılı kohortlarda özellikle düşük ve normal sistolik kan basıncı olan hastalarda yararı gösterilmelidir.


2--73

2008 - 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.