PH Gündem Yıl: 2018 Sayı: 3 / 2018


Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Proje Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Bülent Mutlu

Üye
Dr. Bahri Akdeniz

Üye
Dr. İbrahim Başarıcı

Üye

Dr. Mehmet Akbulut

Üye
Dr. Murat Meriç

Üye
Dr. Sümeyye Güllülü

3--3

Merkezleri Tanıyalım.

PH Gündem - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Konseyi ()Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Konseyi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde izlenmekte olan Pulmoner Hipertansiyon hastalarına yönelik olarak, Pulmoner Hipertansiyon konseyi multidisipliner yaklaşımla hizmet vermektedir. 1-2 hafta ara ile toplanan konsey şeklinde çalışmalarını sürdürmektedir.  Konsey Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları, Romatoloji, Pediyatrik Kardiyoloji, Radyoloji bölümlerinden katılan öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Konseyde değerlendirilecek vakanın özelliklerine göre Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Pediyatrik Nefroloji, Kardiyovasküler Cerrahi bölümleri de konsey çalışmalarına katılmaktadır.

Kardiyoloji Anabilim Dalı tarafından transtorasik ve transözofageal ekokardiyografi ile hemodinami laboratuvarında sağ- sol kalp kateterizasyonu, pulmoner anjiyografi, konjenital kalp hastalıklarında girişimsel tedavi işlemleri uygulanmaktadır. Toplam 8 yataklı koroner yoğun bakım, 5 yataklı ara yoğun bakım kapasitesine sahiptir.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı solunum fonksiyon testi laboratuvarında standart solunum fonksiyon testi ve reverzibilite, karbon monoksit difüzyon testi ve helyum dilüsyon yöntemi ile değerlendirme yapabilme kapasitesine sahip olup, 6 yataklı yoğun bakım ünitesi mevcuttur.

Romatoloji bilim dalında izlenmekte olan konnektif doku hastalığına sahip hastalar düzenli olarak Kardiyoloji ve Göğüs hst takibinde değerlendirilmektedir.

Pediyatrik Kardiyoloji bölümünde transtorasik ve transözofageal ekokardiyografi ile hemodinami laboratuvarında sağ- sol kalp kateterizasyonu, pulmoner anjiyografi, konjenital kalp hastalıklarında girişimsel tedavi işlemleri uygulanmaktadır. 18 yaş üzerindeki hastalar Pediyatrik Kardiyoloji- Kardiyoloji bölümlerinin ortak değerlendirilmesi neticesinde Kardiyoloji bölümünde takip edilmeye devam edilmektedir.

Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon hastaları her Salı günü Kardiyoloji polikliniğinde düzenli takibe gelmektedir. Bu takiplerde değerlendirme için gerekli olan rutin kan tetkikleri, EKG, transtorasik ekokardiyografi, 6 dakika yürüme testi yapılarak sonuçlar hasta kayıt dosyalarına işlenmektedir.

Pulmoner Hipertansiyon Konseyi Üyeleri:

  • Prof. Dr. Gülten TAÇOY, Kardiyoloji Anabilim Dalı
  • Prof. Dr. Serdar KULA, Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalı
  • Prof. Dr. Nurdan KÖKTÜRK, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
  • Prof. Dr. Kıvılcım OĞUZÜLGEN, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
  • Prof. Dr. Şeminur Haznedaroğlu, Romatoloji Bilim Dalı
  • Prof. Dr. Gonca ERBAŞ, Radyoloji Anabilim Dalı
  • Prof. Dr. Abdurrahman TURFAN, Romatoloji Bilim Dalı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Konseyi üyeleri, tüm disiplinlere ait üyeleri bir arada bulundurması açısından önem taşımaktadır. Bu multidisipliner özellik sayesinde bugüne kadar 2 mezuniyet sonrası eğitim toplantısı düzenlenmiştir.

İlk toplantı Şubat 2017’de ‘ Pulmoner Hipertansiyona Multidisipliner Yaklaşım’ olup, ikinci toplantı ise 31 Mart 2018 de ‘ 6.Dünya Sempozyumu Sonrasında Pulmoner Hipertansiyonda Neler Değişti’ başlığında gerçekleştirilmiştir.3--3

 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.