PH Gündem Yıl: 2018 Sayı: 2 / 2018


Pulmoner Vasküler ve Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Proje Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Bülent Mutlu

Üye
Dr. Bahri Akdeniz

Üye
Dr. İbrahim Başarıcı

Üye

Dr. Mehmet Akbulut

Üye
Dr. Murat Meriç

Üye
Dr. Sümeyye Güllülü

2--2

Merkezleri Tanıyalım.

PH Gündem - Marmara Üniversitesi Pulmoner Hipertansiyon Merkezi ()Marmara Üniversitesi Pulmoner Hipertansiyon Merkezi

Marmara Üniversitesi Pulmoner Hipertansiyon merkezi; Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Radyoloji, Nükleer Tıp, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalları ile Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyelerinin multidisipliner hasta yaklaşımı ile 2010 yılından beri hizmet vermektedir.

Merkezimiz bünyesinde Kardiyoloji Anabilim Dalı tarafından transtorasik ve transözofageal ekokardiyografi ile anjiyografi laboratuvarında sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner anjiyografi ve balon pulmoner anjiyoplasti uygulamaları yapılmaktadır. Altı yataklı koroner yoğun bakım ünitesinde 2. basamak hasta takibi yapılmaktadır.

Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı tarafından yürütülen solunum fonksiyon testi laboratuvarında standart solunum fonksiyon testi ve reverzibilite, karbon monoksit difüzyon testi ve helyum dilüsyon yöntemi ile akciğer hacim ölçümleri yapılmaktadır. Sekiz yataklı dâhili yoğun bakım ünitesinde 3. basamak hasta takibi yapılmaktadır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından 2011 yılından beri kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulanmaktadır.

Merkezimizde 2010 yılından bu yana 500 hastaya pulmoner endarterektomi uygulanmış olup opere edilen ilk 250 hastada mortalite oranı %15 iken sonraki 250 hastada mortalite oranı %6’ya gerilemiştir. Hastalarda operasyon sonrası rezidü pulmoner hipertansiyon oranı yaklaşık %15’dir. Takip edilmekte olan 142 KTEPH (post-op rezidü pulmoner hipertansiyon veya inoperabl KTEPH) hastasından yaklasık 100’ü medikal tedavi almaktadır. Kombinasyon tedavisi gereken hasta oranı yaklaşık %30’dur. KTEPH nedeni ile takipli olup opere edilemeyen 7 hastaya 20 seans Balon Pulmoner Anjiyoplasti işlemi uygulanmıştır.

Konnektif doku hastalıkları ile ilişkili pulmoner hipertansiyon nedeni ile takip edilen 50 adet hastanın büyük bir çoğunluğu 2’li veya 3’lü kombinasyon tedavisi almaktadır. Konjenital kalp hastalıklarına sekonder pulmoner hipertansiyon nedeni ile takip edilen ve spesifik medikal tedavi alan 26 hastamız vardır. Ayrıca 25 adet İPAH hastası merkezimizde takip edilmektedir.

Merkezimizde 7-14 günde bir, ilgili bölüm öğretim üyelerinin katılımı ile, tartışılmak istenilen vakaların sunulduğu ve literatür paylaşımının yapıldığı Pulmoner Hipertansiyon konseyi yapılmaktadır.

Pulmoner Hipertansiyon Konseyi Üyeleri:

  • Prof. Dr. Bülent MUTLU, Kardiyoloji Anabilim Dalı
  • Prof. Dr. Sait KARAKURT, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı
  • Prof. Dr. Bedrettin YILDIZELİ, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
  • Prof. Dr. Nevsun İNANÇ, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı
  • Prof. Dr. Çagatay CİMŞİT, Radyoloji Anabilim Dalı
  • Doç. Dr. Tunç ÖNEŞ, Nükleer Tıp Anabilim Dalı
  • Doç. Dr. Halil ATAŞ, Kardiyoloji Anabilim Dalı
  • Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Olgun YILDIZELİ, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı
  • Uzm. Dr. Derya KOCAKAYA, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı
  • Yrd. Doç. Dr. Özge KENİŞ COŞKUN, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı2--2

 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.