Kapak Bülteni Yıl: 2019 Sayı: 1


Kalp Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Levent Korkmaz

Üye
Dr. Mehmet Ali Astarcıoğlu

Üye
Dr. Mustafa Ozan Gürsoy

Üye
Dr. Olcay Özveren
1--1

Kapak Bülteni - FRANSA-2 Kayıt Çalışması: Yüksek Riskli Hastalarda Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu Sonrası 5 Yıllık Klinik Sonuçlar ve Kapak Dayanıklılığı ()FRANSA-2 Kayıt Çalışması: Yüksek Riskli Hastalarda Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu Sonrası 5 Yıllık Klinik Sonuçlar ve Kapak Dayanıklılığı

Amaç

Transkateter aort kapak implantasyonu (TAVI) sonrası 5 yıllık klinik sonuçlar ve kapak dayanıklılığını değerlendirmek.

Yöntemler

 • Çalışmaya Ocak 2010’dan Ocak 2012’ye kadar TAVI yapılan tüm hastalar (n=4201) alınmıştır.
 • Birincil sonlanım noktası: 30 günlük mortalite, 6 aylık mortalite ve 5 yıla kadar olan mortalitedir.
 • İkincil sonlanım noktası: Major olumsuz kardiyak olaylar ve kapak hemodinamiği.
 • Yaş ortalaması 82.5, kadın oranı %49.4 ve lojistik EuroSCORE %22.3 idi.
 • Kapakların %68'i Edwards Lifesciences (Irvine, CA) ve %32'si Medtronic CoreValve Evolut R (Medtronic; Dublin, İrlanda) idi.
 • Kapaklar %72.9 vakada femoral, %17.5 vakada transapikal ve %5.8 vakada subklaviyen yolla implante edilmiştir.
 • Teknik başarı oranı %97.2 idi.
 • Hastaların %95.5’inin 5 yıllık yaşam durumu bilinmektedir.

Önemli Bulgular

 • Tüm nedenlere bağlı mortalite 5 yıl içinde %60.8 olarak gerçekleşmiştir. Lojistik EuroSCORE ≥%20 (≤%10 ile karşılaştırıldığında) olan hastalar için risk oranı (HR) 1.41’dir (% 95 CI 1.27, 1.57).
 • Komplikasyonlar: Genellikle ilk ay içinde meydana geldi. Birinci aydan sonra kardiyovasküler komplikasyonların insidansı (miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği, inme, majör kanama, majör vasküler yaralanma, endokardit ve kalıcı pil ihtiyacıda dahil olmak üzere) 5 yıla kadar yıllık   <%2’de sabit kalmıştır.
 •  İnfektif endokardit insidansı ilk yılda ≤% 0.6 ve sonrasında ≤% 0.3 idi.
 • Beş yıl sonunda 1139 hasta hayattaydı; kapak performansı ve hemodinamiyi belirlemek için 459 hastaya ekokardiyografi yapıldı.
  • %13.3'ünde orta ve ciddi yapısal kapak dejenerasyonu saptandı.
  • % 2.5'inde ciddi yapısal kapak dejenerasyonu saptandı.
  • %50’sinde ortalama gradiyent  ≥40 mmHg
  • %36.7’sinde gradiyent 20 ila 40 mmHg arasındaydı
  • Aort yetersizliği (≥II) %23.5 idi
 • Ciddi yapısal kapak dejenerasyonu bulunan hastaların %1.7'sinde inme ve %13.3'ünde kalp yetmezliği vardı (kapak tipinden bağımsız).
 • 5 yıl boyunca analiz için ekokardiyografi yapılan 459 hastanın %2'sinde II. derece ve %0.8'inde III veya IV. derece aort yetersizliği olduğu görüldü.

Sonuç

 • TAVI ile ilgili çalışmaların takip süreleri genellikle kısadır. Bu yayında FRANSA-2’nin uzun dönem takip sonuçları verilmiştir.
 • Çalışma sonuçlarına göre geç mortalitenin çoğu kalp dışı nedenlere bağlıdır.
 • Hayatta kalan hastalarda, klinik olayların ve 1 yıl sonunda ciddi hemodinamik yapısal kapak dejenerasyonu oranlarının düşük olması TAVI'nın uzun süreli etkinliğini desteklemektedir.
 • Düşük riskli hastalara doğru ilerlerken daha uzun süreli takipler gerekli olacaktır.
 • Antikoagülasyonun yapısal kapak dejenerasyonu insidansını azaltıp azaltmayacağı henüz araştırılmamıştır.


1--1

 2019 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.