Kapak Bülteni Yıl: 2019 Sayı: 1


Kalp Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Levent Korkmaz

Üye
Dr. Mehmet Ali Astarcıoğlu

Üye
Dr. Mustafa Ozan Gürsoy

Üye
Dr. Olcay Özveren
1--1

Kapak Bülteni - İzole Girişimsel veya Cerrahi Aort Kapağı İmplantasyonu Yapılan Düşük Cerrahi Riskli Hastalar: Alman Aort Kapağı Kayıt Çalışmalarından Gelen Hastane İçi ve Bir Yıllık Veriler (GARY) ()İzole Girişimsel veya Cerrahi Aort Kapağı İmplantasyonu Yapılan Düşük Cerrahi Riskli Hastalar: Alman Aort Kapağı Kayıt Çalışmalarından Gelen Hastane İçi ve Bir Yıllık Veriler (GARY)

Amaç

STS skoru <% 4 olan izole SAVR ve TAVI hastalarında sonuç verilerini analiz etmek.

Yöntemler

 • 2014-2015 yılları arasında başvuran STS skoru <%4 ve 1 yıllık takipleri tamamlanan hastalar çalışmaya dahil edildi.
 • Bu analize toplam 20.549 hasta dahil edildi, %29.5'i TAVI implantasyonu geçirdi.
 • Gruplar arasındaki bazal özelliklerin tümü farklıydı. Ortalama STS skoru SAVR’de %1.79 iken, TAVI’de %2.86 idi (p <0.001).

Önemli Bulgular

 • SAVR'ye karşı TAVI’de düzeltilmemiş sağkalım:
  • Hastane içi: %98.5'e karşılık %98.5
  • 30 gün: %98.1’e karşılık %98.31
  • 1 yıl: %90’a karşılık %95.2
 • SAVR'ye karşı TAVI’de düzeltilmiş sağkalım:
  • Hastane içi:  98.5'e karşılık %97.3, p =0.003
  • 30 gün: %98.1’e karşılık %97.1, p =0.014
  • 1 yıl: %90'a karşılık %91.2, p =0.185

Sonuç

 • Randomize olmayan çalışma sonuçlarına göre düşük riskli hastalarda SAVR ile karşılaştırıldığında, TAVI üstün (superior) kısa vadeli sonuçlar ve karşılaştırılabilir (non-inferior) 1 yıllık sonuçlar ile ilişkili bulunmuştur.
 • Düşük riskli hastalarda TAVI ile SAVR’yi karşılaştıran uzun takip süreli randomize klinik çalışmalar halen devam etmektedir.


1--1

 2019 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.