Kapak Bülteni Yıl: 2019 Sayı: 1


Kalp Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu
Yönetim Kurulu


Başkan:
Dr. Levent Korkmaz

Üye
Dr. Mehmet Ali Astarcıoğlu

Üye
Dr. Mustafa Ozan Gürsoy

Üye
Dr. Olcay Özveren
1--1

Kapak Bülteni - EORP VHD II Kayıt Çalışması - Kalp Hastalıklarının Güncel Yönetimi ()EORP VHD II Kayıt Çalışması - Kalp Hastalıklarının Güncel Yönetimi

Amaç

 • Nativ kapak hastalığı olan veya daha önce valvüler müdahale geçiren hastaların yönetimindeki mevcut uygulamaları analiz etmek.
 • Bu uygulamaları mevcut Avrupa Kardiyoloji Derneği kılavuzlarıyla karşılaştırmak.

Yöntemler

 • Dahil etme kriterleri: 18 yaşından büyük ciddi nativ kapak hastalığı olan veya daha önce müdahale geçirmiş hastalar (perkütan balon dilatasyonu, transkateter girişim, kapak tamiri veya kapak replasmanı).
 • Çalışmaya 28 ülkeden 222 merkezden 7247 hasta dahil edildi.

Önemli Bulgular

 • Hastaların %72'sinde nativ kapak hastalığı, %41'inde aort darlığı, %25'inde çok sayıda sol taraf kapak hastalığı, %21'inde mitral yetersizliği, %5'inde aort yetersizliği, %4'ünde mitral darlık ve %3'ünde sağ taraf kapak hastalığı vardı.
 • Yetersizlik lezyonlarında kantitatif yöntemlerin kullanımı yetersizdi.
 • Asemptomatik hastalarda stres testi nadiren kullanıldı.
 • Özellikle aortik hastalıklarda kılavuzlar ve müdahaleler arasındaki uyum iyi.
 • Özellikle mitral kapak hastalıklarında müdahalede gecikme izlendi.

Sonuç

 • Kılavuzların uygulanması hastalıkların erken tanınmasını ve müdahaleye zamanında sevk edilmesini sağlamaktadır.
 • Kapak hastalıklarıyla ilgili uzun dönem epidemiyolojik çalışmalar gereklidir.


1--1

 2019 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.