TKD YAYINLARI
Skip Navigation Links
 • Asistanlar İçin
 • Asistanlar İçin

  Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Mevzuatı
  Türk Kardiyoloji Uzmanlık Eğitiminin Sorunları: 2011 Raporu
  Tıpta Uzmanlık Kurulu Mevzuat
  Kamuda çalışan hekimler için: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
  Vakıf Üniversitelerinde çalışan hekimler için: İş Kanunu
  "1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun"
  Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
  Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği" ve “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6225 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 1219 sayılı “Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”da değişiklik
  Avrupa Kardiyoloji Derneği, Genel Kardiyoloji Uzmanları için Çekirdek Eğitim Programı 2008 Güncellemesi
  Türk Kardiyoloji Derneği, Kardiyoloji Uzmanları için Çekirdek Eğitim Programı ve Asistan Kayıt Defteri 2005
  Kardiyoloji Uzmanı Tanımı
  Farabi Yüksek Öğretim Kurumlararasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı
  Erasmus Programı
  TKD Sunu Merkezi
  Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Tıpta Uzmanlık Kurulu
  Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu
  Avrupa Kardiyoloji Derneği
  Avrupa Uzman Hekimler Birliği
  Avrupa Kardiyoloji Seksiyonu Vakfı
  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
  Ulusal Kardiyoloji Çekirdek Eğitim Programı version 2.0