[English]

Türk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Alt Kurulu Elektronik Bülteni Yıl: 1 Sayı: 1 / 2018


Türk Kardiyoloji Derneği
Genç Kardiyologlar
Alt Kurulu

Başkan:
Neşe Çam
Y.K. Adına Kordinatör
Vedat Aytekin
Sekreter
Özlem Yıldırımtürk

Danışma Kurulu
Muzaffer Değertekin
Erdal Aktürk
Emin Evren Özcan
Asuman Kaftan
Hüseyin Şenocak
Ersel Onrat

Yürütme Kurulu
Ali Nazmi Çalık
Uğur Canpolat
Ümit Yaşar Sinan
Göksel Çinier
Üzeyir Rahimov
Serkan Ünlü
Alev Kılıçgedik
Alper Karakuş
Elif Hande Özcan Çetin
Sena Sert Şekerci
Füsun Helvacı
Gamze Babür Güler

Bülten Hazırlığı
Göksel Çinier
Ali Nazmi Çalık


 1--1

ESC Kongresi 2018, MünihTürk Kardiyoloji Derneği Genç Kardiyologlar Bülteni - <strong><font color="#C00000">ARRIVE</font> </strong>çalışmasında günlük 100 mg aspirinin plaseboya göre diyabeti olmayan ... <br> <font color="#C00000"><strong>ASCEND</strong></font> çalışmasında ise 15 480 daha önce KV öyküsü olmayan diyabetik ... <br> <strong><font color="#C00000">GLOBAL-LEADERS</font> </strong>çalışmasında sekonder korumada aspirin yerine ... <br><strong><font color="#C00000">MITRA-FR</font> </strong>idi. Düşük EF’li kronik kalp yetmezliğine bağlı ileri sekonder ... <br><strong><font color="#C00000">COMMANDER-HF</font> </strong>çalışmasında araştırmacılar düşük EF’li kalp yetmezliği ... <br><strong><font color="#C00000">POET</font> </strong>çalışmasında stabil sol kalp endokarditi olan hastalarda belirli bir ... <br><strong><font color="#C00000">SCOT-HEART</font> </strong>çalışmasında ise stabil göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda standart ... <br><strong><font color="#C00000">High-STEACS</font> </strong>çalışmasında AKS şüphesi olan 40 000 üzerinde hastada hs-troponin ... <br><strong><font color="#C00000">ATTR-ACT</font> </strong>çalışmasında ise tedavisiz prognozu oldukça kötü bir ... <br><strong><font color="#C00000">ESC 2018</font> </strong>de 4 adet yeni kılavuz duyuruldu. Bunlar arteryel hipertansiyon … ()

Bu sene ESC kongresinde ilk defa sonuçları açıklanan çalışmaların konu ve dizaynları geçen seneye göre önemli farklar içermekteydi. Geçen sene paylaşılan ve klinik pratiğimizde çok yeri olmayan çalışmalar yerine bu sene klinik pratiğimizde sık sık karşılaştığımız ilaç ve durumlarla ilgili çalışma sonuçları açıklandı.

Kongrenin yükselen yıldızı ise dijital sağlıktı. Kardiyologlar büyük veri depolanması, elektronik sağlık veritabanı, giyilebilir teknolojiler ve mobil sağlık uygulamaları hakkında geniş ve kapsamlı bilgi edinebilecekleri oturumlara katılma olanağı buldular. Önümüzdeki yıllarda yapılacak ESC Kongrelerinde dijital sağlık alanının daha geniş yer bulacağından kimsenin şüphesi yok. Aşağıdaki linke tıklayarak ESC dijital sağlık komisyonu başkanı Prof Martin Cowie ile gerçekleştirilen röportaja ulaşabilirsiniz.
(https://www.medscape.com/viewarticle/901520).

Kongrenin bir diğer kazananı ise Sosyal Medya idi. Beş günlük toplantı süresince bu seneki ESC kongresinin resmi “hashtag”i #ESCCongress kullanılarak tam 50 083 tweet atıldı ve bu tweetler tüm Dünya’da 32 milyon farklı hesaba ulaştı.

Çalışmalara gelecek olursak, aspirinin primer korumadaki rolü ile ilgili iki büyük çalışma sonucu açıklandı. ARRIVE çalışmasında günlük 100 mg aspirinin plaseboya göre diyabeti olmayan ancak kardiyovasküler (KV) hastalıklar açısından orta riske sahip olan hastalarda KV ve serebrovasküler olayları azaltmadığı ortaya çıktı.
(https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(18)31924-X/fulltext)

ASCEND çalışmasında ise 15 480 daha önce KV öyküsü olmayan diyabetik hastanın bir kısmına günlük 100 mg aspirin diğer gruba ise plasebo verildi. Aspirinin KV olayları azalttığı ancak bu yararın artan majör kanamalar nedeniyle önemini kaybettiğini ortaya çıktı. (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1804988). Ayrıca çalışmanın bir başka kolunda aynı hasta grubunda omega-3 yağ asitlerinin etkisi araştırıldı. Günlük 1 g omega-3 yağ asidi kullanımının plaseboya göre vasküler olay, kanser ve ölüm oranını azaltmadığı ortaya çıktı.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1804989

GLOBAL-LEADERS çalışmasında sekonder korumada aspirin yerine daha güvenilir ve etkin bir antiplatelet ajanın kullanımının potansiyel yararı test edildi. Ancak 1 aylık aspirin ve tikagrelor kombinasyon tedavisinin ardından 23 ay yalnızca tikagrelor kullanımı ile standart 1 yıl boyunca dual antiplatelet ajan kullanımı sonrası 1 yıl boyunca aspirin kullanımı arasında 2 yıllık takip sonucunda tüm nedenlere bağlı ölüm ya da yeni Q-dalgalı MI açısından herhangi bir fark saptanmadı. (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31858-0/fulltext).

Sonucu negatif çıkan bir başka çalışma ise MITRA-FR idi. Düşük EF’li kronik kalp yetmezliğine bağlı ileri sekonder mitral yetmezliği olan hastalarda standart medikal tedaviye ilaveten yapılan perkutanöz mitral kapak tamirinin standart tedaviye göre ölüm ya da kalp yetmezliğine bağlı hospitalizasyon oranlarını azaltmadığı görüldü.
(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1805374).

COMMANDER-HF çalışmasında araştırmacılar düşük EF’li kalp yetmezliği alevlenmesi (worsening) ve koroner arter hastalığı olan ancak AF’si bulunmayan hastalarda günde iki defa 2.5 mg rivaroxaban ile plaseboyu karşılaştırdılar. Rivaroxaban’ın (2.5 mg bid) plaseboya göre ölüm, MI ve inme oranlarını azaltmadığı gösterildi. Bu çalışma ile kalp yetmezliği alevlenmelerinde AF olmadan antikoagülan ilaçlar ile trombin inhibisyonunun herhangi bir yararının olmadığı sonucuna ulaşıldı.
(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1808848)

Klinik pratiğimizi değiştirebilecek sonuçlar ise POET çalışmasından geldi. Bu çalışmada stabil sol kalp endokarditi olan hastalarda belirli bir süre IV antibiyotik sonrasında taburcu edilen hastalara oral antibiyotik tedavisi başlandı. Bu hastalar hastanede IV antibiyotik almaya devam eden hasta grubu ile karşılaştırıldı. Bu iki grup arasında tüm nedenlere bağlı ölüm, daha önce planlanmamış kardiyak operasyon, embolik olay ve bakteriyemi relapsı açısından 6 aylık takip sonucunda herhangi bir fark saptanmadı. Ancak bu çalışmayı klinik pratiğimizde uygulayabilmek için çalışma kriterlerini çok iyi irdelemek gerektiği kanaatindeyiz.
(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1808312).

SCOT-HEART çalışmasında ise stabil göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda standart bakıma (care) ilaveten koroner BT-anjiografinin yalnızca standart bakıma (care) göre
5 yıllık takiplerde koroner arter hastalığına bağlı ölüm ve ölümcül olmayan MI oranı azalttığı gösterildi. Çalışmada saptanan ilginç bir bulgu ise koroner BT-anjiografinin bu azalmayı koroner revaskularizasyonda herhangi bir artış olmadan sağlamasıydı.
(https://www.medscape.com/viewarticle/901203).

High-STEACS çalışmasında AKS şüphesi olan 40 000 üzerinde hastada hs-troponin I bakılmasının triyaj açısından yararlı olup olmadığı araştırıldı. Hs-troponin I diğer standart yöntemlerle miyokardiyal hasar ve da infarktüs saptanmayan 10 360 hastanın
1770 (17%) inin yeniden sınıflandırılmasını sağladı. Ancak 1 yıllık takip sonucunda hs-troponin I MI veya KV ölüm oranını azaltmadı.
(https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31923-8/fulltext).

ATTR-ACT çalışmasında ise tedavisiz prognozu oldukça kötü bir hasta grubu olan transtiretin amiloid kardiyomyopati tanılı hastalarda Tafamidis ilacı plasebo ile karşılaştırıldı. Tafamidis plaseboya göre tüm nedenlere bağlı ölüm, KV hospitalizasyon ve kognitif bozulma oranında anlamlı olarak azalma sağladı.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1805689

Ve tabi ki de kılavuzlar... ESC 2018 de 4 adet yeni kılavuz duyuruldu. Bunlar arteryel hipertansiyon, senkop, gebelikte kardiyovasküler hastalıklar ve miyokardiyal revaskülarizasyon kılavuzlarıydı. Ayrıca 4. Evrensel miyokardial infarktüs tanımı uzlaşı raporu da kongre sırasında paylaşıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak yeni çıkan kılavuzlara uluşabilirsiniz.
(https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines).


1--1

 2020 © Bu sitenin tüm hakları Türk Kardiyoloji Derneğine aittir.